« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - SMOLNICE U LOUN - P.P.Č. 2392/13 (65 M2)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláčka - Smolnice u Loun.pdf
1/4
<br>
<br>
3947/ULN/2022-ULNM
<br>
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
<br>
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
<br> I <.>
Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 16.11.2022 ve 12 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 7.12.2022 ve 12 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Louny
Kontaktní osobou je XXXXXXXX XXXXXX,tel: XXX XXX XXX,e-mail: gabriela.janska@uzsvm.cz
<br>
<br> II <.>
<br> Podmínky účasti v elektronické aukci
<br>
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br>
III <.>
Označení vlastníka Předmětu aukce
<br>
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111 <.>
<br>
<br>
IV <.>
Předmět aukce
<br>
Předmětem elektronické aukce je nemovitá věc:
<br>
• pozemková parcela č.2392/13 o výměře 65 m2,ostatní plocha,ostatní komunikace
<br> v k.ú.Smolnice u Loun,obec Smolnice,vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj <,>
Katastrální pracoviště Louny a zapsané na LV č.60000 <.>
<br> Popis Předmětu aukce:
Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce.Jedná se o součást polní cesty.Na pozemek
není přístup ...
Typová KS - Smolnice u Loun.pdf
3947/ULN/2022-ULNM
Čj.: UZSVM/ULN/3356/2022-ULNM
<br>
Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXXXX,ředitelka odboru Odloučené pracoviště Louny <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění <,>
IČO: 69797111
<br> (dále jen „prodávající“) <,>
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
<br> XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - manželé
<br> Manželé
<br> XY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.>.<,>
<br> ZY
datum narození.<.>.<,>
trvalý pobyt.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - právnická osoba
<br> AB
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
IČO.<.> <.>,DIČ.<.>.<,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L <.>,sp.zn.<.>.<.>,vl.<.>.<.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> Varianta - územní samosprávný celek
<br> CD
se sídlem.<.>.<,>
kterou zastupuje.<.>.<,>
IČO.<.> <.>,DIČ.<.> <.>
<br> (dále jen „kupující“) <,>
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
<br>
<br> republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.219/2000 Sb.“),tuto
<br> K U P N Í S M L O U V U
<br> č.<.>.<.>
<br> Čl.I <.>
<br> 1.Česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci:
<br> Pozemek:
<br> − pozemková parcela číslo 2392/13,druh pozemku ostatní plocha,způsob využití
ostatní komunikace <,>
<br> zapsaný na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území Smolnice u Loun,obec Smolnice <,>
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,katastrálním
pracovištěm Louny (dále jen „převáděný majetek“) <.>
<br> 2.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě bodu 14 čl.CXVII zákona č <.>
320/2002 Sb <.>,o změně a zrušení některých zák...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz