« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - VELKÉ MEZIŘÍČÍ-POZEMEK PARCELA Č. 1882/1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyláška.pdf
4586/BZR/2022-BZRM Čj.: UZSVM/BZR/4379/2022-BZRM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 13.12.2022 v 10:00 hod.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 14.12.2022 ve 12:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Brno,odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou,Dr.Drože 1686/26,591 01 Žďár nad Sázavou <.>
<br> Kontaktní osobou je lva Navrátilová,e-mail: iva.navratilova©uzsvm.cz <.>
<br> ll.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Cl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 31.300,- Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-45423621/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 12.12.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kon...
vzorová kupní smlouva.pdf
1
<br>
<br>
4586/BZR/2022-BZRM
Čj.: UZSVM/BZR/4379/2022-BZRM
<br>
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Nové Město,Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Mgr.XXXXX XXXXXX <,>
ředitel odboru Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019 v platném znění
Územní pracoviště Brno
odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou,Dr.Drože 1686/26,591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se
sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
který zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění (dále
jen „zákon č...
LV.pdf
VÝPIS z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.11.2022 11:55:02
<br> Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku,č.j.: BZR/Na pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> Okres: CZ0635 Ždár nad Sázavou Obec: 597007 Velké Meziříčí Kat.území: 779091 Velké Meziříčí List vlastnictví: 60000 V kat.území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě A Vlastník,jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Ceská republika 00000001—001
<br> Příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,69797111 Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2
<br> ČÁSTEČNÝ VÝPIS
<br> B Nemovitosti
<br> Pozemky Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany 1882/1 1541 trvalý travní porost zemědělský půdní fond Bl Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B — Bez zápisu C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů — Bez zápisu gf D Poznámky a další obdobně údaje — Bez zápisu Plomby a upozornění — Bez zápisu
<br> E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
<br> Listina
<br> o Usnesení soudu o dědictví Okresního soudu ve Ždáru nad Sázavou 8 D—217/2014 —256 ze dne 12.01.2016.Právní XXX ke dni XX.XX.XXXX.Právní účinky zápisu k okamžiku 09.02.2016 17:24:25.Zápis proveden dne 17.02.2016 <.>
<br> V—327/2016—746 Pro: Česká republika,RČ/IČO: 00000001—001
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,Rašínovo 69797111 nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2
<br> F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
<br> Parcela BPEJ Výměra[m2] 1882/1 73241 119 75041 1422
<br> Pokud je Výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely,zbytek parcely není bonitován
<br> Nemovitosti jsou v územním obvodu,ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí CR Katastrální úřad pro Vysočinu,Katastrální pracoviště Velké Meziříčí,kód: 746.strana 1
<br> VÝPIS z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.11.2022 11:55:02...

Načteno

edesky.cz/d/5783883

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz