« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 196/2022 - Státní pozemkový úřad, Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

196/2022 - Státní pozemkový úřad, Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
MuTTpe035WZ4
<br> KOVÝ STÁTNĺ POZEMKOVÝ ÚŘAD
ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/1 la,130 00 Praha 3 - Žižkov,Ičo: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Jihlava
Fritzova 4260/4,586 01 Jihlava
<br> Váš dopis Zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 412571/2022/520201/štefl
Spisová značka: 2RP6239/2017-520201
<br> Vyřizuje.: Ing.XXX XXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.steflspucr.cz
<br> Datum: 16.11.2022 SPU 41 25711202215202011šte11
<br> III
000677680392
<br> Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek
— komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Komplexní pozemkové úpravy
v k.ú.Cen kov u Třešti
<br> V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Čenkov u Třešti
(dále jen „KoPU“) zabezpečil Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina <,>
Pobočka Jihlava (dále jen „pobočka‘) v souladu s ust.8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů
k půdě ajinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vypracování
soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků‘) podle jejich ceny,výměry,vzdálenosti a
druhu,a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva,předkupního práva a věcného
břemene.V případě,kdy se v obvodu KoPÚ vyskytují pozemky,které nevyžadují řešení ve smyslu
ust.2 zákona,zabezpečí pobočka vypracování soupisu nároků jen podle výměry pozemků <.>
Vyhotovením soupisu nároků (vč.ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu KoPU —
sdružení firem AGROPOZ GB,s.r.o.a GEOPOZEM CB,s.r.o <.>
<br> Tento soupis nároků je,počínaje dnem 22.11.2022,vyložen po dobu 15 dnů na Městském úřadě
v Třešti <.>
<br> Námitky k vyloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u pobočky (Fritzova
4260/4,586 01 Jihlava) v termínu do 16.12.2022 <.>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ IŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Jihlav...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz