« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-41222
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 41222/2022 DOP/Ště
<br> Č.J.: MUZN 201977/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Vendula Štěpánková
<br> 515 216 439
<br> vendulka.stepankova@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 22.11.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> VÝZVA
<br> K PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK NEBO NÁMITEK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je
příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,na místních
komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu
Znojmo,dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“),na základě návrhu města Znojma,zastoupeného Městským úřadem Znojmo,odborem
investic a technických služeb,Obroková 1/12,669 22 Znojmo (dále jen „navrhovatel“),podaného dne
14.11.2022,ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Bolzanova ve Znojmě,na
pozemku parc.č.3310/1 v katastrálním území Znojmo-město,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o
pozemních komunikacích <,>
<br>
v y z ý v á
<br>
podle ust.§ 172 odst.1 části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),dotčené osoby,jejichž práv a právem chráněných zájmů se opatření obecné
povahy (dále jen „OOP“) dotýká,aby k návrhu OOP – stanovení místní úpravy provozu na výše uvedené
místní komunikaci ve Znojmě,podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky
doručením Městskému úřadu Znojmo,odboru dopravy,ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění <.>
Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ust.§ 174 odst.1
správního řádu za podmínek definovaných v ust.§ 39 správního řádu a lhůta k podání písemných
odůvodněných námitek je stanovena v ustano...
BOLZANOVA-07032022084736
__ SOUHLASIME dle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b) zákona 0.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních Znojmo,ul.Bolzanova — VDZ č.V12a — „Zlatá klikaté čára“ komunikacích.ve znění pozděiších předpisů _,<.> —
<br> č.j.: KRPB-327091ČJ-2022-061306 'H'Šff "_7
<br> - KRAJSKÉ Re:na ' ípbn-cm ZI'IOJITIO dne 1 1.2.2022.:momoaavsxenom- ; nopmvm xmspsmor ' T BTO 20 Enqmn 2
<br> za Dl ZN por.Mgr.XXXXXXXX XXXX
2022-41222
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 41222/2022 DOP/Ště
<br> Č.J.: MUZN 201974/2022
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Vendula Štěpánková
<br> 515 216 439
<br> vendulka.stepankova@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 22.11.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br>
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je
příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy,na místní a veřejně
přístupné účelové komunikaci v územním obvodu Městského úřadu Znojmo dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu města Znojma,zast <.>
MěÚ Znojmo,odborem investic a technických služeb,IČO 00293881,Obroková 2/10,669 02 Znojmo 2
(dále jen „navrhovatel“),podaného dne 14.11.2022 <,>
<br> z v e ř e j ň u j e
<br> návrh opatření obecné povahy podle § 172 odst.1 části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní
komunikaci ul.Bolzanova ve Znojmě,na pozemku p.č.3310/1 v katastrálním území Znojmo-město <,>
podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu <.>
<br> Znění návrhu opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je příslušným
ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,na místní a veřejně přístupné
účelové komunikaci v územním obvodu Městského úřadu Znojmo dle ust.§ 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),postupem v souladu s ust.§ 171 a násl <.>
zákona č.500/2004 Sb <....

Načteno

edesky.cz/d/5781444

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz