« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

138632_138633_oznameni.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> OZNÁMENÍ O NÁVRHU STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství jako věcně a místně příslušný orgán
státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích I.třídy podle § 124 odst.4
písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“),zahájil dne 15.11.2022 na základě žádosti
od navrhovatele:
<br> Město Volyně,IČO: 00252000,nám.Svobody 41,387 01 Volyně (dále jen „žadatel“)
<br> řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.“) a podle § XX odst.1 písm.c) zákon
č.361/2000 Sb.ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnice č.I/4 v katastrálním
území Volyně (viz situace) <.>
<br> K předmětnému návrhu stanovení místní úpravy provozu na výše uvedené pozemní bylo vydáno souhlasné
stanovisko správce dotčené silnice č.I/4 tj.Ředitelství silnic a dálnic ČR,správa České Budějovice ze dne
20.10.2022 a Policie České republiky,Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje - dopravního inspektorátu
Strakonice č.j.KRPC-145252-2/ČJ-2022-020706 ze dne 26.10.2022.Obě stanoviska jsou součástí spisu
vedeného pod zn.ODSH 138632/2022/pelu1 SO <.>
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu na předmětných pozemních komunikací se přímo dotýká zájmů právnické
osoby pověřené výkonem vlastnických práv k dotčené pozemní komunikace,tj.Ředitelství silnic
a dálnic ČR a dále kteréhokoli účastníka silničního provozu na předmětné pozemní komunikac...
138632.pdf
Vydal : PostSignum Qualif' mmm <.>,w „mmm w zs
<br> „až
<br> CA A „Tma
<br> 19.10.22 13:46 217 4 — Mapy Google
<br> Jméno : Ing <,>
<br> ll
<br> StreetView—Ii82019 „- — — “'“ “' "“?““ SóÚHLÁSÍM
<br> Go gle 217 4
<br> Elektronický <.>
<br> Pořízení obrázku: lis 2019 © 2022 Google
<br> Volyně,Jihočeský kraj
<br> Google » - u 25-13—2322 20.10.2022 REDETELSWÍSlLNICADÁLNiCČR * ' ' ' ' ' správa České Budějovice
<br> „„ Lidická 49/110 (21)
<br> Jlfl Štůlfazi '? KÉ BUDĚJOWCE
<br> _._ 7772“ 3—4: („UZVL,<,> (Qrza- 2103- Za:,azur—„q <,>
<br> Z (a?—“)
<br> &
<br> https://www.goog|e.cz/maps/©49.1692389,13.8917385.3a,75v,186.81h.QUUÁBl1B1!3m4l136m29?DrDRKLDdastWLSSAQeO!7š16384l8i8192 1/9

Načteno

edesky.cz/d/5779480

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz