« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Osek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ustavující ZO.pdf (2.06 MB)
Strana 1 (celkem 5)
<br> Zápis
<br> z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Osek
<br> konaného 18.10.2022 od 18.00 hodin
<br> Místo konání: Společenský sál obecní hospody,Osek 56
<br> Zasedání zastupitelstva obce Osek (dále též „ZO“) bylo zahájeno v 18.00 hodin dosavadní starostkou obce Jitkou Brejchovou (dále jako „předsedající“) <.>
<br> Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce <.>
<br> Předsedající konstatovala,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.Žádný návrh nebyl podán <.>
<br> Informace o konání ustavujícího zasedání byla na úřední desce Obecního úřadu Osek a zároveň na „elektronické úřední desce" zveřejněna po dobu nejméně 7 dní,a to od 10.10.2022 do 18.10.2022
<br> Předsedající dále konstatovala z prezenční listiny (příloha č.1),že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
<br> Předsedající v souladu s š 69 odst.2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu,zároveň upozornila členy zastupitelstva,že odmítnutí složení slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu <.>
<br> Předsedající přečetla slib stanovený v š 69 odst.2 zákona o obcích a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha č.2) Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou <.>
<br> Bod 1 <.>
<br> Předsedající navrhla ověřovatele zápisu paní Hanu Kovářovou a pana Lukáše Bláhu a zapisovatele paní Martinu Flanderovou
<br> Usnesení 1 — 1
<br> 20 určuje ověřovatele zápisu pí.Hanu Kovářovou a p.Lukáše Bláhu a zapisovatele
<br> pí.Martinu Flanderovou
<br> Hlasování: 9 hlasů pro —0 hlasů proti —0 hlasů zdržel se Usneseníbylo přijato
<br> Bod 2.Předsedající předložila ...

Načteno

edesky.cz/d/5774879

Meta

Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz