« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Pozvánka na VH HS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na VH HS
Valnou hromadu Honebnfho spoleéenstva Tuéapy konanou v pétek 2.12.2022 0d 16:00 hod v TuEapech Ep.249.Program jednénl': Volba zapisovatele a sél’taéfl hlasfl PFijetI’ zmény stanov Schvéleni néjemnl’ smlouvy (pachtovné) pro rok 2023 — 2032 Volba nchh orga’nfl honebnl’ho spoleEenstva Usnesem‘ WPPN!‘ Pouiien I': Do navrhovanych zmén stanov honebm’ho spoleéenswa mohou Elenové nahlédnout v ml'stnostj konérn‘ valné hromady hodinu pFed jejl'rn zahéjem’rn.Kaidy'l Elen honebnl’ho spoleéenstva (tj.vlastnfl< pozemku),pokud 5e nefiéastm' valné hromady osobné,mdie 5i zvolit jakoukoliv osobu jako svého zéstupce,"na za'kladé plné moci,kten'l jej na jedna'nl' bude osobné zastupovat a pFed tim se prokéie touto plnou mocn’.Plné moc musi by'It k dispozici nejpozdéji do zahéjenl' valné hromady.Nesejde—Ii 5e do shora uvedeného data a hodiny (tedy 2.12.2022 ed 16:00 hod) potFebny'I poéet hlasfi,bude p0 uplynuu’jedné hodiny postupova’no podle ustanoveni §22,odst.4 zékona o myslivost é.449/2001 Sb.Navrienl’ aenové honebnl’ho spoleéenstva pro zastupovéni pFI'padnou plnou moci na jednénl' valné hromady.VTuhped1 11.10.2022 2a vy’bor honebm’ho spoleéenstva Lenker Vladimir

Načteno

edesky.cz/d/5772305


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz