« Najít podobné dokumenty

Obec Holubov - Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holubov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

imgr043.pdf
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> MZE-59640/2022-16212
<br> Spisová značka.: MZE-59640/2022-16212
<br> Č.j.: sz-see4o/zozz-1ezwz iilliiillliiiii iliii iiiiiiiiiiliiilililiili Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D.mzedmXXXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: Jiri.Bin©mze.cz
<br> lD DS: yphaax8
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne : 3.11.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 549 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle 5 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy,kterým se s účinností od 1.1.2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.MZE-49892/2021-16212 ze dne 14.9.2021 následovně: l.Zrušuje se bod 2.1 <.>
<br> Dosavadní body 2.2.a 2.3.se označují jako body 2.1.a 2.2 <.>
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.MZE-49892/2021-16212 ze dne 14.9.2021,se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> |||.Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 1.1.2023 <.>
<br> IV <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.].17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.MZE-49892/2021-16212 ze dne 14.9.2021 (dále jen „OOP“),které je tímto opatřením obecné povahy měněno,došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů,na což reaguje Ministerstvo ze...

Načteno

edesky.cz/d/5772248

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holubov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz