« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Sokol

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

smlouva TJ 1.pdf (508.82 kB)
SMLOUVA o POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY
<br> uzavřená podle ustanovení 5 10 a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:
<br> Obec Běrunice se sídlem Hlavní 176,289 08 Běrunice IČO: 00238988
<br> zastoupená Ivou Schmidovou,starostkou
<br> (dále _ jen paskymvarel “)
<br> a
<br> TJ SOKOL Běrunice se sídlem Hlavní 176,289 08 Běrunice
<br> IČO: 41 435 947 zastoupená Ondřejem Vaňurou.předsedou
<br> (dálejen.<.> přijemce ")
<br> Článek !.Předmět a účel smlouvy
<br> 1.Obec Běrunice poskytne ze svého rozpočtu příjemci veřejnou finanční podporu ve výši
<br> 10 ooo,— Kč (desettisíckorunčeských)
<br> na pořádánísportovníakce v roce 2022.2.Dotace bude poskytnuta na účet č.ú.502744309/0800 do 30.11.2022
<br> 3.Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít kúčelu popsanému vbodě 1 této smlouvy a za podmínek stanovených touto smlouvou a platnými právními předpisy <.>
<br> Článek II.Další ujednání
<br> 1.Příjemce se zavazuje sestavit přehled o čerpání poskytnutého příspěvku,který předloží obci Běrunice nejpozději do 20.12.2022 <.>
<br> 2.Nevyužité finanční prostředky se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele č.6529191/0100,vedený u KB Nymburk a.s.nejpozději do 20.12.2022 <.>
<br> 3.Nedodržení účelu použití příspěvku se považuje za porušení rozpočtové kázně podle 5 22 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.Obec—poskytovatel uloží osobě,která se porušení rozpočtové kázně dopustila,odvod do svého rozpočtu ve výši 1 promile denně zneoprávněně použitých prostředků,nejvýše však do této částky,ato do 30 dnů od rozhodnutí poskytovatele o vrácení neoprávněně použitých prostředků včetně penále.Pokud bude penále nižší než 1000 Kč,nep|atíse <.>
<br> Článek |||.Závěrečná ustanovení 1.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma stranami <.>
<br> 2.Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stra...

Načteno

edesky.cz/d/5770862


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz