« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jehnice - Výběrové řízení na tajemníka MČ Jehnice 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jehnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na tajemníka MČ Jehnice 2
BRNO
<br> dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce;
<br> Náležitosti písemné přihlášky (ust.& 7,odst.3 zákona o úřednících)
<br>.jméno,příjmení a titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,číslo občanského průkazu nebo číslo dokladů o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana,datum a podpis <,>
<br>.uveďte rovněž telefonní spojení,název výběrového řízení a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení <.>
<br> K přihlášce se připojí tyto doklady ( ust.& 6 odst.4 zákona 0 úřednících):
<br>.životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáváních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností <,>
<br>.výpis z evidence Rejstříku trestů ne straších než 3 měsíce,u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br>.čestné prohlášení o splnění předpokladů dle 5 5 zákona o úřednících (o délce praxe) doklady o splnění předpokladů dle zákona č.451/1991 Sb.(lustrační zákon)
<br> Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazené funkční místo) předejte v uzavřené obálce s názvem:
<br> Výběrové řízení „Tajemník úřadu“
<br> V úředních dnech pondělí od 8.00 XXX do XX hod a středa od XX XXX do XX hod na níže uvedené
<br> adrese nebo zašlete nejpozději do 5.12.2022 (včetně) na níže uvedenou adresu.Uvedeným dnem musí být přihláška doručena <.>
<br> Adresa pro doručení: Úřad městské částivBrno — Jehnice,nám.3.května 5,PSČ 621 00 Brno — Jehnice,k rukám Mgr.XXXXXXXXX XXXX — starosty MC Brno — Jehnice
<br> Pozn.: Všechny nevyžádané osobní materiály budou po skončení výběrového řízení skart...

Načteno

edesky.cz/d/5769969

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jehnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz