« Najít podobné dokumenty

Obec Třebešice (Benešov) - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZPŘÍSTUPNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBEŠICE A OZNÁMENÍ KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebešice (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

FIN3_KAPITOLA_2.11-ÚZ-Třebešice-ÚP_S_VYZNAČENÍM_ZMĚN-úprava
KAPITOLA 2.11.ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.3- TEXTOVÁ ČÁST ÚP TŘEBEŠICE S VYZNAČENÍM ZMĚN 10/2022
<br>
<br>
1
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ÚP TŘEBEŠICE
<br> a)
<br> b)
<br> c)
<br>
<br> d)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> e)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> f)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> g)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> h)
<br>
<br> i)
<br>
<br> j)
<br> k)
<br> l)
<br> Vymezení zastavěného území
<br> Koncepce rozvoje obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot
<br> Urbanistická koncepce,včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní
zeleně
<br> Koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umístění
<br> Dopravní infrastruktura
<br> Technická infrastruktura
<br> Občanské vybavení
<br> Veřejná prostranství
<br> Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich
využití,územní systém ekologické stability,prostupnost krajiny,protierozní opatření,ochranu před
povodněmi,rekreaci,dobývání nerostů
<br> Koncepce uspořádání krajiny
<br> Územní systém ekologické stability
<br> Prostupnost krajiny
<br> Protierozní opatření
<br> Opatření proti povodním
<br> Koncepce rekreačního využívání krajiny
<br> Plochy pro dobývání nerostů
<br> Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,s určením převažujícího účelu
využití (hlavní využití),pokud je možné jej stanovit,přípustného využití,nepřípustného využití <,>
popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání,včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
<br> Zastavěné území a zastavěné plochy
<br> Podmínky pro využití ploch
<br> Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,staveb a opatření k
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci,pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit
<br> Veřejně prospěšné stavby
<br> Veřejně prospěšná opatření
<br> Vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci
<br> Vymezení dalších veřejně pro...
FIN_Z3_text-Třebešice
ZMĚNA Č.3 ÚP TŘEBEŠICE-10/2022
<br>
<br>
1
<br> 1.ZMĚNA č.3 ÚP TŘEBEŠICE
TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br>
1) Změnou č.3 není dotčena Textová část ÚP Třebešice v kapitolách:
<br>
<br>
d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY,VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSTĚNÍ
<br>
<br> e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY,VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO
<br> ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ,ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY,PROSTUPNOST KRAJINY <,>
<br> PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ,OCHRANU PŘED POVODNĚMI,REKREACI,DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
<br>
g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,STAVEB A
<br> OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI,PRO KTERÉ
LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
<br>
h) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ <,>
<br> PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
<br> i) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ,VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ
<br> STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ,A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ
STUDIE,JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ XXX O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
<br>
j) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ,VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU
<br> PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU
<br> V ROZSAHU PŘÍLOHY Č.9
<br>
<br> k) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
<br>
<br> l) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ,VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH ÚZEMÍ PODMÍNĚNO
<br> DOHODOU O PARCELACI
<br>
2) Změnou č.3 je doplněna a upravena textová část ÚP Třebešice v těchto
<br> kapitolách následujícím způsobem :
<br>
<br>
a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> Změnou č.3 se upravuje první věta kapitoly takto (zvýrazněný text nahrazuje původní hodnotu):
<br> „Zastavěné území obce Třebešice je vymezeno změnou č.3 ke dni 27.7.2022.“
<br>
b) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
<br> Změnou č.3 se upravuje druhá věta druhého odstavce takto (doplněná část textu je zvýrazněna):
<br> „Zámecký areál je navržen...
FIN_Z3_oduvodneni-Třebešice
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.3 ÚP TŘEBEŠICE-10/2022
<br>
<br>
<br> 1
<br> 2.ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.3 ÚP
TŘEBEŠICE
<br> TEXTOVÁ ČÁST
<br>
2.1.VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> V ÚZEMÍ,SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
<br> DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM,SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO
<br> PLÁNOVÁNÍ A SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A
<br> JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
<br> 2.1.1.VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V
<br> ÚZEMÍ
<br> Území obce Třebešice tvoří 1 katastrální území,leží v okrese Benešov a kraji Středočeském.Obec
<br> Třebešice má platnou zemně plánovací dokumentaci,a to územní plán Třebešice (dále XXX XXX „ÚP
<br> Třebešice“),vydaný dne XX.X.2010,s účinností 17.9.2010.V následujícím období byly pořízena 2 jeho
<br> změny- Změna č.1,která byla vydána 11.1.2017 a změna č.2,která byla vydána 19.4.2022 <.>
<br> Zastupitelstvo obce Třebešice usnesením č.3-19/2022,ze dne 7.6.2022,schválilo obsah změny č.3
<br> územního plánu obce Třebešice zkráceným postupem.Pořizovatelem Změny je Obecní úřad
<br> Třebešice,který ve spolupráci s určeným zastupitelem a Zdeňkou Klenorovou,osobou oprávněnou pro
<br> výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona,vypracoval Zadání,resp.Obsah
<br> změny č.3 <.>
<br>
Z hlediska širších územních vztahů,vzhledem k poloze a velikosti řešeného území,nedojde Změnou
<br> č.3 k žádným zásahům ani úpravám vazeb na sousední obce.Řešené území je součástí správního
<br> obvodu města Benešov,obce s rozšířenou působností,pro něž byly pořízeny územně analytické
<br> podklady (ÚAP) ve smyslu § 26 stavebního zákona.Vzhledem k charakteru Změny č.3 a vymezení
<br> řešeného území,nevyplývají ze zpracovaných ÚAP pro řešení Změny č.3 takové požadavky,které by
<br> měly negativní vliv na možnost prověřit 2 záměry na změnu funkčního využití území a doplnění
<br> regulativů ploch BV <.>
<br> 2.1.2.VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POLITIKOU ÚZE...
samostatný_výkres-OD1_KOORD_Trebesice-Z3
<,> a (3/54 /
<br> „lí “ <.>
<br> / f**—
<br>.f.r.r.r.r ! \\
<br>.:;zrl—Í / / „; * :::.<.> /Lif'"
<br> v
<br> vou \ \ * Ša'ar—r_- v v / / "v „\.m3.'oilileq
<br> > &'$—590 \ \ "5533 50“ „„
<br> v f:?ow & :vŽOÍ /
<br> ___V \ v — z./
<br> *? óda-;;.w'
<br> —vv'1'\."
<br> "') O) nit/u 55% > \ ' _ 152/40
<br> Třebšice
<br> 3437; “i _
<br> O
<br> /
<br> 2 „ zaf/m
<br> ?'*3,0
<br>,ů/
<br> » A w,\\ž»\\f/Áx “$% /\ “\ 0\,\\ v<) \\,) » "ř ?i '.„VŠ j
<br> xm
<br> Býkovice
KOMPLET_FIN_Z3_ÚP_Třebešice-10-2022-návrh_pro_VP
ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY:
<br>
1.ZMĚNA č.3 ÚP TŘEBEŠICE
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
GRAFICKÁ ČÁST:
V.Č.1 ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – VÝŘEZ 1 1:5000
V.Č.2 HLAVNÍ VÝKRES – VÝŘEZ 1 1:5000
<br>
<br> 2.ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.3 ÚP TŘEBEŠICE
TEXTOVÁ ČÁST
GRAFICKÁ ČÁST:
OD-2 ŠIRŠÍ VZTAHY 1: 10 000
SAMOSTATNÝ VÝKRES:
OD-1 KOORDINAČNÍ VÝKRES 1: 5 000
<br>
<br>
<br>
<br> POŘIZOVATEL
<br> OBECNÍ ÚŘAD TŘEBEŠICE
STAROSTKA OBCE XXXX XXXXXXXXX
<br> TŘEBEŠICE XX,XXX XX DIVIŠOV
IČ: 0043375
<br> e-mail trebesice@obectrebesice.cz
<br>
VÝKONNÝ POŘIZOVATEL
ZDEŇKA KLENOROVÁ
<br> ČERNIV 41,410 00 LOVOSICE
TEL.604 183 111
<br> e-mail klenorova.uplan@seznam.cz
<br>
ZHOTOVITEL A PROJEKTANT ZMĚNY
<br>
KUBIŠTOVA 6/1101,PRAHA 4,IČ 66473021
<br> KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386,128 00 PRAHA 2
VED.PROJEKTANT ING.AKAD.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> ZPRACOVATELÉ
ING.AKAD.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> ING.ARCH.ZUZANA FOGLAROVÁ
ING.ARCH.XXXXX XXXXX
<br> TEL <.>,FAX XXX XXX XXX
e-mail foglar@foglar-architects.cz
<br>
PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE,IČ 70891095
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
<br> ODD.ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ,VED.ING.XXXXXXXX XXXXXX
TEL.XXX XXX XXX,FAX XXX XXX 775
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZMĚNA Č.3 ÚP TŘEBEŠICE-10/2022
<br>
<br>
1
<br> 1.ZMĚNA č.3 ÚP TŘEBEŠICE
TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br>
1) Změnou č.3 není dotčena Textová část ÚP Třebešice v kapitolách:
<br>
<br>
d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY,VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSTĚNÍ
<br>
e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY,VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO
ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ,ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY,PROSTUPNOST KRAJINY <,>
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ,OCHRANU PŘED POVODNĚMI,REKREACI,DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
<br>
g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,STAVEB A
<br> OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI,PRO KTERÉ
LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
<br>
h) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ <,>
<br> PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
<br> i) VYMEZENÍ...
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA16/11/2022, 10:51
O B E C T Ř E B E Š I C E
Třebešice 39,257 26 Divišov
<br>
<br> Stránka 1 z 1
<br>
IČ: 00473375 | Tel.: +420 731 000 871 | IDDS: s97jdyu | e-mail: trebesice@obectrebesice.cz | www.obectrebesice.cz
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: 250/2022
<br> SPIS.ZN: ÚP/326.1/z-3/2022
<br> VYŘIZUJE: XXXX XXXXXXXXX,Zdeňka Klenorová
<br> TELEFON: + XXX XXX XXX 871
<br> E-MAIL: trebesice@obectrebesice.cz; trebesice@chopos.cz
<br> DATUM: 16.11.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZPŘÍSTUPNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBEŠICE A
<br> OZNÁMENÍ KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
<br>
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Třebešice o pořízení změny územního plánu zkráceným
<br> postupem,zajistil obecní úřad,jako pořizovatel výše uvedené změny územního plánu,ve smyslu ustanovení § 6
<br> odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> stavební zákon),zpracování návrhu změny č.3 územního plánu Třebešice.V souladu s ustanovením § 55b
<br> odst.2 stavebního zákona a za použití § 52 stavebního zákona a ustanovení § 172 odst.3 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů,Vám oznamujeme zahájení řízení o návrhu změny č.3 územního plánu
<br> a datum konání jejího veřejného projednání <.>
<br> Na základě výše uvedeného Vám oznamujeme,že dokumentace změny č.3 územního plánu Třebešice bude
<br> v termínu od 16.11.do 27.12.2022 (včetně),zpřístupněna k veřejnému nahlédnutí takto:
<br>
<br> - v tištěné podobě v kanceláři obecního úřadu,a to vždy v úředních hodinách uvedených na webových
<br> stránkách úřadu;
<br> - v elektronické podobě vystavením na webových stránkách úřadu: https://chopos.cz/obecni-urad-
<br> trebesice/uredni-deska-trebesice <.>
<br> VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ O NÁVRHU ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBEŠICE SE BUDE
<br> KONAT V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V 1.PATŘE OBECNÍHO ÚŘADU TŘEBEŠICE,Č.P.39
DNE 19.12.2022 OD 17:00 HODIN <.>
<br> Poučení:
<br> Ve smyslu ustanovení § 55b odst.2 a za použití § 52 stavebníh...

Načteno

edesky.cz/d/5769588

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebešice (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz