« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - OZV č. 1/2022 o nočním klidu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 1/2022 o nočním klidu
Obec Rovná
<br> Zastupitelstvo obce Rovná
<br> Obecně závazná vyhláška obce Rovná 0 nočním klidu
<br> Zastupitelstvo obce Rovná se na svém zasedání dne 30.Června 2022 usnesením č.49/6/2022 vydává na základě ustanovení š" 10 písm.d) a ustanovení 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000
<br> Sb._ o obcích (obecní zřízení) ve znění pOZLlčjSlCh předpisů a na základě ustanovení & 5 odst.7 zákona č.251/2016 Sb.<.> o některých přestupcích.tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Článek 1.Předmět
<br> Předmětem této obecnč závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případu při nichž doba nočního klidu nemusí být dodržována.Článek 2.Doba nočního klidu Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.l
<br> Článek 3.Stanovení výjimečných případů,při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
<br> &) srpen Letní slavnosti
<br> b) října Koncert Dragon Stage Rovná 0) listopad Taneční zábava
<br> d) prosinec Posezení se seniory
<br> cl prosinec Silvestr
<br> Informace () konkrétním termínu konání akcí uvedených v článku 3.obecně závazné vyhlášky; bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání
<br> Clánek 4.Zrušovací ustanovení
<br> Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2020.o nočním klidu.ze dne 19.2.2020 <.>
<br> 1 dle ustanovení >“ 5 odst.7 zákona č 251 2016 Sb.o někten'cll přestu cích.ve znění pozdějších předpisů platí.že: „DNF—nu nočního Hit/ll.n" ro::mlí clubu mf dvacáté zíral/lé cln čem; ÍlrJ _r.Uhc'c mnie obecn :úl'uuluu rýh/( *kfm summit r_lfjlmečné připadl-,:ejméuu.l/uvnmli nebo obdobné s/mle'umzcke nebo rot/inne; null-u.pf'r nich.-“ju duhu Jill/Cl'lííiu klidu \;l'mexlm dobou kratší nebo při nichž nemusi hl? clo/'n.: noční/ln klidu drn/f'žrn'úml "
<br> Článek 5.Účinnost
<br> Tato obecne “záv zná vyhláška nabývá účinnosti počl'lkem patllácléllo dne lláslcduiícillo po dni
<br> jejího \-'_vlllášc1lí <.>
<br> [lí/W)
<br>,<.> Ěíroslnv Janda starosta obce Roxná
<br> Dagmar Holdarox á místostarostka dbcc Rovná

Načteno

edesky.cz/d/5769492

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz