« Najít podobné dokumenty

Obec Havraň - Usnesení z 2. zasedání ZO Havraň dne 9.11.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Havraň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.4 - příloha č.1 (71.46 kB)
Obec Havraň,IČO 00265918 KEO4 1.10.5 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.4/2022
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Příjmy
org1 org2
<br> Příjem z daně z příjmů fyzických osob40 000,001112 100 000,00 140 000,00
Příjem z poplatku za obecní systém20 000,001345 210 000,00 230 000,00
<br> 98187 Neinvestiční přijaté transfery z96 000,004111 0,00 96 000,00
156 000,00Celkem za Par: 310 000,00 466 000,00
<br> Příjem z poskytování služeb,výrobků,15 000,0021112321 70 000,00 85 000,00
15 000,00 Odvádění a čistění odpadních vod aCelkem za Par: 2321 70 000,00 85 000,00
<br> Přijaté peněžité neinvestiční dary75 000,0023216171 0,00 75 000,00
75 000,00 Činnost místní správyCelkem za Par: 6171 0,00 75 000,00
<br> Příjmy celkem 246 000,00380 000,00 626 000,00
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Zpracováno 15.11.2022 12:18:35 1/3
<br>
<br> Obec Havraň,IČO 00265918 KEO4 1.10.5 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Výdaje
org1 org2
<br> Elektrická energie17 000,0051542321 100 000,00 117 000,00
Nákup ostatních služeb20 000,0051692321 205 000,00 225 000,00
<br> 37 000,00 Odvádění a čistění odpadních vod aCelkem za Par: 2321 305 000,00 342 000,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru25 000,0050113111 1 150 000,00 1 175 000,00
Povinné pojistné na sociální6 000,0050313111 286 000,00 292 000,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní2 000,0050323111 104 000,00 106 000,00
Potraviny45 000,0051313111 180 000,00 225 000,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek31 000,0051373111 27 100,00 58 100,00
Nákup materiálu jinde nezařazený10 000,0051393111 30 000,00 40 000,00
Elektrická energie25 000,0051543111 120 000,00 145 000,00
Úhrady sankcí jiným rozpočtům1 000,0053633111 0,00 1 000,00
<br> 145 000,00 Mateřské školyCelkem za Par: 3111 1 897 100,00 2 042 100,00
Nákup materiálu jinde nezařazený100,0051393314 0,00 100,00
<br> 1...
Usnesení (561.17 kB)
Usneseni z 2.zasedání zastupitelstva obce Havraň,které se konalo dne 9.11.2022 od 18.00 hod.v zasedací místnosti na obecním úřadě Havraň čp.11
<br> 1) 20 bere na vědomí,že byl proveden zápis o konání 1.Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.10.2022,a to dle 5 95 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a tak jak byl zapsán a ověřen ověřovateli je bez námitek.Pani Smetanová měla námitky dle zápisu <.>
<br> 2) ZO schvaluje podle & 95 odst.1 zákona o obcích pořizovatelku zápisu — Naděždu Buriánovou a ověřovatele zápisu p.Bočana a p.Paterovou Bauerovon
<br> 3) ZO schvaluje program dle ustanovení & 94 odst.1,a odst.2,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů tak jak byl navržen <.>
<br> 4) ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 4 —- příjmy 246.000,— Kč,výdaje 3.610.000,- Kč F inancováni 3364.000,- Kč — příloha č.1
<br> 5) ZO schvaluje kupní smlouvu CES 1515/2022/PEVE mezi prodávajícím obcí Havraň,sídlem Havraň čp.11 zastoupenou starostou obce Petrem Vinařem a kupujícím Severočeskou vodárenskou společností se sídlem Teplice,Přítkovská 1689 zastoupenou Ing.Janem Zurkem.Touto smlouvou prodává obec Havraň vodohospodářský majetek stavby M0009031 „Havraň p.p.č.113/1 — kanalizace AH“ s povolením k trvalému užívání číslo SÚ 6142/2006-231/1-2422—TK ze dne 13.12.2006,které vydal Magistrát města Mostu,speciální stavební úřad pro vodní díla.Souhlasíme,že kupující převezme Vodohospodářský majetek do svého vlastnictví a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu,a to ve výši 1000,-Kč
<br> 6) ZO schvaluje projektovou dokumentaci ze dne 28.2.2022 společnosti Fibran s.r.o.pro dodatečné povolení k vodním dílům dvou retenčně-vsakovacích nádrží o kapacitě 430,5 m3 a kapacitě 836,4 m3,na které navazují odlučovače ropných látek.Stavba se nachází na pozemcích investora,a to parcely č.1135/2,1132/6,1131/1,694/101,694/102,vše v k.ú.Havraň <.>
<br> 7) ZO schvaluje předloženou projektovou dokumentaci pro „Územní řízení“ na akci „Datová síť St...

Načteno

edesky.cz/d/5768324

Meta

Rozpočet   Volby   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Havraň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz