« Najít podobné dokumenty

Město Brumov-Bylnice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Brumov-Bylnice č. NFV/1/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brumov-Bylnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva NFV_1_2022 SDH Brumov.docx (31.79 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z rozpočtu města Brumov-Bylnice
číslo: NFV/1/2022
<br> (uzavřená dle §159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů)
mezi:
<br> Poskytovatelem: Město Brumov-Bylnice
se sídlem: H.Synkové 942,763 31 Brumov-Bylnice
zastoupený: JUDr.Jaroslavem Vaňkem,starostou
IČ: 002 83 819
bankovní spojení: 19-1407101369/0800
(dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> Příjemcem: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Brumov
sídlo/adresa bydliště: H.Synkové 942,Brumov-Bylnice,763 31
IČ: 65822307
typ příjemce: pobočný spolek
zastoupený: Bc.XXXXXXXXX XXXXXX
bankovní spojení: ČSOB,číslo účtu XXXXXXXXX/XXXX 
zapsaný: u L 33639 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „příjemce“)
<br>
I <.>
Předmět smlouvy
1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města (dále jen „NFV“) ve výši maximálně 200 000,- Kč za účelem předfinancování projektu „Pořízení nůžkových stanů s výbavou pro činnost SDH Brumov“
<br> 1.2 NFV je poskytována za účelem předfinancování realizace dotačního projektu „Pořízení nůžkových stanů s výbavou pro činnost SDH Brumov“ financovaného z 80 % dotací ze Státního zemědělského intervenčního fondu České republiky dle Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR a z 20 % vlastními prostředky.Dohodnutého účelu bude dosaženo do 31.12.2022 <.>
<br> II <.>
Financování projektu
2.1 Poskytovatel se zavazuje návratnou finanční výpomoc poskytnout na běžný účet uvedený v záhlaví této smlouvy na základě předložené smlouvy uzavřené s dodavatelem nůžkových stanů s výbavou <.>
<br> 2.2 Příjemce je povinen vrátit celou výši poskytnuté NFV na účet poskytovatele uvedeného v záhlaví této smlouvy do 30.6.2023 <.>
<br> 2.3 Příjemce je povinen předložit do 30.6.2023 ve formě vyplněné tabulky,která je k dispozici na internetových stránkách poskytovatele a předložení účetních dokladů (tj.prvotních dokladů – kopie faktur,zjednodušených daňových dokladů,či jiných d...

Načteno

edesky.cz/d/5767899


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brumov-Bylnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz