« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - PRODEJ POZEMKŮ P. P. Č. 4427 A P. P. Č. 248/2 V K. Ú. JEDLOVÁ U POLIČKY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

typová kupní smlouva Jedlová.pdf
8496/HSY/2022-HSYM
Čj.: UZSVM/HSY/8087/2022-HSYM
<br>
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná …………………….…………………………………… <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v účinném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> ………………………………………………………….<.>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č.219/2000 Sb.“),tuto
<br>
<br> K U P N Í S M L O U V U
<br> č.j.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
Čl.I <.>
<br>
<br> 1.Česká republika je vlastníkem níže uvedeného majetku:
<br> pozemky:
<br> • pozemková parcela č.4427,druh pozemku ostatní plocha,způsob využití jiná plocha <,>
<br> • pozemková parcela č.248/2,druh pozemku trvalý travní porost,způsob ochrany
zemědělský půdní fond <,>
<br>
<br> zapsané na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území Jedlová u Poličky,obec Jedlová
v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,Katastrální
pracoviště Svitavy (dále jen „převáděný majetek”) <.>
<br>
<br> 2.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný s pozemkem pozemkovou
parcelou číslo 4427 hospodařit na základě bodu 14 čl.CXVII.části 117 zákona č.320/2002
Sb <.>,o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů <,>
ve znění pozdějších předpisů a s pozemkem pozemkovou parcelou číslo 248/2 na základě
Souhlasného prohlášení č.11/22/HSYM-SP ze dne 13.5.2022,a to ve smyslu § 9 zákona
č.219/2000 Sb <.>
<br>
3.Tato kupní smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení s aukcí elektronickou
formou (dále jen „elektronická aukce“) uskutečněné prostřednictvím Elektronického aukčního
systému prodávajícího pod...
aukční vyhláška.pdf
8496/HSY/2022-HSYM
Čj.: UZSVM/HSY/8087/2022-HSYM
<br>
<br>
A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
<br>
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce
jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
<br>
I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.Začátek elektronické aukce se stanovuje
na den 29.11.2022 v 10:00 hodin.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 1.12.2022
v 10.00 hodin <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Svitavy <.>
Kontaktní osobou je XXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: lenka.talackova@uzsvm.cz
<br>
<br> II <.>
<br> Podmínky účasti v elektronické aukci
<br>
1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném
na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“)
ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 21 100,-- Kč.Kauci lze složit pouze
bezhotovostním převodem na účet č.6015-7126511/0710 tak,aby byla připsána na účet
Zadavatele aukce ve lhůtě do 28.11.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý
uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br>
3.Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná.Kauci je nutné zaslat
<br> v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mez...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz