« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - HRADEC KRÁLOVÉ, BYTOVÁ JEDNOTKA V UL. JUNGMANNOVA Č.P. 1406, VČETNĚ PODÍLU NA SPOL. ČÁSTECH BUDOVY A POZEMKU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

kupní smlouva.docx
26825/H/2022-HMSO
Čj.: UZSVM/H/18133/2022-HMSO
<br> Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
za kterou právně jedná …………………….…………………………………… <,>
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v účinném znění
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> ………………………………………………………….<.>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.219/2000 Sb.“),tuto
<br>
KUPNÍ SMLOUVU
č.j.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Čl.I <.>
<br> 1.Česká republika je vlastníkem níže uvedeného majetku:
<br> · jednotka č.1406/32,způsob využití byt,typ jednotky byt.z.(jednotka vymezená podle zákona č.72/1994 Sb.),podíl na společných částech domu a pozemku: 459/24356,vymezeno v budově Pražské Předměstí,č.p.1406,1407,bytový dům,LV 9021 na parcele st.3379,druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,LV 9021 <,>
<br> zapsaná na listu vlastnictví č.22889 pro katastrální území Pražské Předměstí a obec Hradec Králové v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,Katastrální pracoviště Hradec Králové <,>
<br> · spoluvlastnický podíl o velikosti 459/24356 na společných částech domu č.p.1406,1407,část obce Pražské Předměstí,způsob využití bytový dům na st.p.č.3379 <,>
<br> · spoluvlastnický podíl o velikosti 459/24356 k pozemku stavební parcela č.3379,druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,na pozemku stojí stavba: Pražské Předměstí,č.p.1406,1407,byt.dům <,>
<br> zapsané na listu vlastnictví č.9021 pro katastrální území Pražské Předměstí a obec Hradec Králové v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,Katastrální pracoviště Hradec Králové včetně movitých věcí bez hodnoty nacházejících se v ...
aukční vyhláška.pdf
jjjjjíijjjijjlsljllulluliuluunlmmunumul
<br> Čj.: UZSVM/H/18133/2022-HMSO
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není—li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamaietkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného
<br> na webových stránkách www.nabidkamajetkucz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 30.11.2022 v 14:00 hodin.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 1.12.2022 v 14.00 hodin <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika — Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Hradec Králové.Kontaktní osobou je XXXXXX XXXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX <,>
<br> e—mail: renatadolezalova©uzsvm.cz
<br> ||.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 315.000,00 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-7126511/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 29.11.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná.Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních př...

Načteno

edesky.cz/d/5767084

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz