« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - STARÝ BYDŽOV - SPOLUVL. PODÍL O VEL. 1/3 POZEMKU ST.P.Č. 135, SOUČÁSTÍ JE STAVBA: STARÝ BYDŽOV, Č.P. 125, ROD. DŮM, STAVBA STOJÍ NA POZ. P.Č.: ST. 135

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška.pdf
27378/H/2022-HMSO Čj.: UZSVM/H/18520/2022-HMSO
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,neni-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 30.11.2022 v 14:00 hodin.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 1.12.2022 v 14.00 hodin <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika — Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Hradec Králové.Kontaktní osobou je Ing.XXXX XXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: |'ana.vitova©uzsvm.cz
<br> Il.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukcí je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 8.260 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015—7126511/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 29.11.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná.Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele auk...
Typová kupní smlouva.pdf
Ill ||| Illllll ||| |l||||||| Il |||||I|||||ll|||||| II III III | ||| |||Il| |||
<br> %7378/H/2022-HMSO Cj.: UZSVM/H/18520/2022-HMSO
<br> Česká republika — Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,128 00 Praha 2 <,>
<br> za kterou právně jedná.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v účinném znění
<br> IČO: 69797111
<br> (dále jen „prodávaj ící“)
<br> (dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle 9 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.219/2000 Sb.“),tuto
<br> 1 <.>
<br> KUPNÍSMLOUVU
<br> Čl.I <.>
<br> Česká republika je vlastníkem níže uvedeného majetku:
<br> spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 k pozemku:
<br>.stavební parcela číslo 135,druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,součástí je stavba: Starý Bydžov,č.p.125,rod.dům <,>
<br> v
<br> zapsaný na listu vlastnictví 0.724 pro katastrální území a obec Starý Bydžov v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,Katastrální pracoviště Hradec Králové,včetně všech součástí a příslušenství,(dále jen „převáděný majetek") <.>
<br> 2.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný s převáděným majetkem
<br> hospodařit na základě Ohlášení pro záznam příslušnosti hospodařit s majetkem státu ze dne 16.10.2013 podle 5 11 odst.2 zákona č.219/2000 Sb <.>,a to ve smyslu 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,neboť stímto majetkem nebylo naloženo konečným způsobem ve lhůtě stanovené v ust.© 15 odst.4 zákona č.219/2000 Sb <.>
<br> Tato kupní smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení 5 aukci elektronickou formou (dále jen „elektronická aukce“) uskutečněné prostřed...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz