« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy – ELI ERIC

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o převodu práv a povinností z Rozhodnutí o poskytnutí dotace
*** * * * * * * *** EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum,vývoj a vzdělávání M INISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O PŘEVODU PRÁV A POVINNOSTÍ Z ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ( dále jen „Smlouva") uzavřená ve smys lu ustanovení§ 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") níže uvedeného dne,měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami : 1.Fyzikální ústav AV ČR,v.v.i.IČO: 683 78 271 se sídlem Na Slovance 1999/2,182 21 Praha 8 zastoupen RNDr.Michaelem Prouzou,Ph.D <.>,řed ite lem ( dále jen „Převodce") 2.The Extreme Light Infrastructure ERIC IČO: 109 74 938 se sídlem Za Radnicí 835,252 41 Dolní Břežany zastoupen Allenem Weeksem,generálním ředitelem ( dále jen „Nabyvatel") (Převodce a Nabyvatel spo l ečně také jako „Strany" č i samostatně jako „Strana") Preambule VZHLEDEM K TOMU,ŽE: A) Převodce je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou podle zákona č.341 /2005 Sb <.>,o veřejných výzkumných institucích.Převodce je zárover'í vlastníkem a provozovatelem výzkumné infrastruktury ELI Beamlines,která se nachází na adrese Za Radnicí 835,Dolní Břežany,PSČ: 252 41 a kterou v současné době spravuje v rámci Převodce Sekce 9 ( dále jen „Centrum ELI Beamlines").B) Převodce je rovněž příjemcem dotací ve smyslu ustanovení§ 14 a násl.zákona č.218/2000 Sb <.>,rozpočtová pravidla,a to na rúzné projekty,díky kterým bylo Centrum ELI Beamlines vybudováno,případně je takovými dotacemi dále udržováno č i rozvíjeno.C) Nabyvatel je mezinárodní organizací sdružující č l enské státy v rámci laserové výzkumné infrastruktury zř ízené ve smyslu nařízení Rady (ES) č.723/2009 ze dne 25.června 2009 o právním rámci Spo l ečenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).D) Strany prohlašují,že uzavření této smlouvy je právně a hospodářsky spojeno s uzavřením dalších tří smluv ( celkově j sou tedy čtyři smlouvy),kterými Nabyvatel přebírá provoz a vlastnictví Cen...
Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o převodu práv a povinností z Rozhodnutí o poskytnutí dotace ELI ERIC
Č.j.MSMT-30391/2022-5
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
<br> Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“),zastoupené
náměstkem pro řízení Sekce mezinárodních vztahů,EU a ESIF PhDr.Mgr.Václavem
Velčovským,Ph.D <.>,jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s
ustanovením § 7 zákona č.2/1969 Sb <.>,o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České socialistické republiky,ve znění pozdějších předpisů,dle
§ 2,odst.2,písm.a) zákona č.130/2002 Sb <.>,o podpoře výzkumu,experimentálního
vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),dle § 14 zákona č <.>
218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla) a dle § 159 a násl.zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> s o u h l a s í
<br> na základě žádosti Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky,v.v.i.(dále jen
„FZÚ“),zastoupeného RNDr.Michaelem Prouzou,Ph.D <.>,ředitelem,ze dne
31.10.2022,s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o převodu práv a povinností
z Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouvy“):
<br> − Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu č.CZ.1.05/1.1.00/02.0061,č.j <.>
26310/2009-45 ze dne 2.srpna 2011,poskytovatel MŠMT,příjemce FZÚ;
<br> − Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu
č.CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162,č.j.MSMT-34636/2015-4 ze dne
21.prosince 2015,poskytovatel MŠMT,příjemce FZÚ;
<br> − Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu
č.CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000447,č.j.MSMT-15924/2016-13 ze dne
16.prosince 2016,poskytovatel MŠMT,příjemce FZÚ;
<br> − Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu
č.CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000449,č.j.MSMT-15925/2016-12 ze dne
27.července 2017,poskytovatel MŠMT,příjemce FZÚ;
<br> − Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu
č.CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000789,č.j...

Načteno

edesky.cz/d/5766013

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz