« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - KARLÍN - PARCELA Č. 454/1 S BUDOVOU Č.P. 632

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška EAS_PHA_49_2022.pdf
99511/A/2022-HMSO
Čj.: UZSVM/A/55167/2022-HMSO
<br>
A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
<br> E A S / P H A / 4 9 / 2 0 2 2
<br>
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce
jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz.Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 13.12.2022 ve 14
hodin.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 15.12.2022 ve 14 hodin <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště v hl.m.Praze
Kontaktní osobou je JUDr.XXXXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br>
II <.>
<br> Podmínky účasti v aukci
<br>
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále
jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
<br> „kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 2 721 000,- Kč <.>
Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-4827021/0710 tak,aby
byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 12.12.2022 do 14 hodin.Jako
variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány
systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br>
2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem <,>
<br> než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na kt...
Aukční vyhláška EAS_PHA_49_2022.pdf
99511/A/2022-HMSO
Čj.: UZSVM/A/55167/2022-HMSO
<br>
A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
<br> E A S / P H A / 4 9 / 2 0 2 2
<br>
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce
jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz.Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 13.12.2022 ve 14
hodin.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 15.12.2022 ve 14 hodin <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště v hl.m.Praze
Kontaktní osobou je JUDr.XXXXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br>
II <.>
<br> Podmínky účasti v aukci
<br>
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále
jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
<br> „kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 2 721 000,- Kč <.>
Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-4827021/0710 tak,aby
byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 12.12.2022 do 14 hodin.Jako
variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány
systémem po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br>
2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem <,>
<br> než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na kt...
Výpis z KN Karlín.pdf
strana
<br> VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 14.11.2022 14:35:02
<br> 1
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu,Katastrální pracoviště Praha,kód: 101 <.>
<br> Nemovitosti jsou v územním obvodu,ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
<br> 554782 PrahaOkres: Obec:
<br> A
<br> Parcela
<br> Vlastník,jiný oprávněný Identifikátor
<br> Výměra[m2]
<br> Podíl
<br> Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
<br> B
<br> E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
<br> Česká republika
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město,12800 Praha 2
<br> 00000001-001
<br> 69797111
<br> Vlastnické právo
<br> Příslušnost hospodařit s majetkem státu
<br> Typ vztahu
<br> Kat.území: 730955 Karlín List vlastnictví: 60000
<br> V kat.území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
<br> Nemovitosti
<br> Listina
<br> Česká republika,Pro: 00000001-001RČ/IČO:
<br> Prohlášení o přísluš.hospodařit s majet.státu (§ 10 z.č.219/2000 Sb.) č.j <.>
UZSVM/A/42045/2019-HMO2 ze dne 27.08.2019 ve spojení s Rozsudkem Městského soudu v Praze
č.j.10T 1/2013 ze dne 30.5.2018,nabytí p.m.14.06.2019.Právní účinky zápisu k okamžiku
27.08.2019 13:49:40.Zápis proveden dne 28.11.2019 <.>
<br> o
<br> V-53379/2019-101
<br> Pozemky
<br>
<br>   454/1 685 zastavěná plocha a
nádvoří
<br> pam.zóna - budova <,>
pozemek v památkové
zóně,památkově
chráněné území
<br> ČÁSTEČNÝ VÝPIS
<br> Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku,č.j.: uzsvm pro Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových
<br> Součástí je stavba: Karlín,č.p. 632,prům.obj
  454/1Stavba stojí na pozemku p.č.:
<br> Plomby a upozornění - Bez zápisu
<br> Věcné břemeno (podle listiny)o
Věcné břemeno průchodu a průjezdu domem č.p.187,ve prospěch
vlastníka čp.632 - podle čl.III smlouvy <.>
<br> Oprávnění pro
<br> Listina
POLVZ:205/1999 Z-1100205/1999-101
<br> Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
<br> B1
<br> C
<br> D
<br> Věcná...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz