« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - SRBY NAD ÚHLAVOU - POZEMEK P.Č. 539/20

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

AUKČNÍ VYHLÁŠKA - pozemke p.č. 539-20 k.ú Srby nad Úslavou.pdf
37364/P/2022-HMSU AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamaietkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamaietkucz.Začátek aukce se stanovuje na den 13.12.2022 v 10:00 hod <.>
<br> Konec aukce se stanovuje na den 14.12.2022 v 10:00 hod <.>
<br> Kauce musí být připsána na účet zadavatele do 12.12.2022
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Plzeň <.>
<br> Kontaktní osobou je Ing.Simona Lóblová,telefon: 377 169 501;
<br> email: simona.loblova©uzsvm.cz
<br> II.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účastgv elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 500,- Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-24728311/0710 vedený u ČNB tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 12.12.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které' jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci.<,>
<br> 2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na který se mu ...
Vzor - kupní smlouva.pdf
37364/P/2022-HMSU
<br> j.: UZSVM/P/26674/2022-HMSU
<br>
<br>
eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42,128 00 Nové M sto,Praha 2 <,>
za kterou právn jedná JUDr.XXXXX XXXXXX,editelka odboru Hospoda ení s majetkem státu
Územního pracovišt Plze,Radoby ická 14,301 00 Plze <,>
na základ P íkazu generálního editele.6/2019,v platném zn ní
<br> O: 69797111
(dále jen „prodávající“)
a
Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,p íjmení,v decká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br>
Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,p íjmení,v decká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,p íjmení,v decká hodnost),datum narození: ………,trvalý
pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … ( esný název v souladu s ve ejným rejst íkem právnických osob),se sídlem
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,p íjmení,v deckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základ plné moci <,>
<br> O: ………,DI : ……… <,>
zapsána v obchodním rejst íku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (p esné zn ní názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterého zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,p íjmení,v deckou hodnost,funkci),nebo
zastoupený na základ plné moci <,>
<br> O: ………,DI : ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona.89/2012 Sb <.>,ob anský zákoník,ve zn ní pozd jších
<br> edpis (dále jen „zákon.89/2012 Sb.“),a podle zákona.219/2000 Sb <.>,o majetku eské
republiky a jejím...

Načteno

edesky.cz/d/5764919

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz