« Najít podobné dokumenty

Obec Lipec - Zápis 8-2022 www.doc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 8-2022 www.doc
ZÁPIS č.8
ze schůze zastupitelstva Obce Lipec konané dne 6.11.2022 na OÚ v Lipci v 18.00 hod
<br> Přítomni: p.Havrda,p.Hlavatá,p.Toman,p.Zemánek,p.Doležal,p.Jehlička,p.Černý
Ostatní přítomní: p.J.L <.>
Schůzi zahájil starosta obce XXXXX XXXXXX,zjistil,že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a schůze je oprávněna přijímat právoplatné usnesení <.>
Dále byl stanoven :
<br> Zapisovatel : paní Hlavatá
Ověřitelé zápisu : p.Toman,p.Černý
Celkem členů 7
Program schůze :
1) Kontrola zápisu,program ZO
<br> 2) Rozpočtové opatření č.4
3) Vydání úpravy územního plánu
4) ČEZ – smlouva o smlouvě budoucí – VB
5) Jednací řád
<br> 6) Inventarizační komise
<br> 7) Návrh rozpočtu na rok 2023
<br> 8) Různé
<br> 1) Kontrola zápisu,program ZO
Byla provedena kontrola zápisu z XXX.schůze.Zápis byl schválen jednohlasně <.>
<br> Starosta seznámil ZO s dnešním programem.Program byl schválen jednohlasně <.>
<br> Hlasování : 7– pro 0 – proti 0 – zdržel se
<br> U s n e s e n í : ZO schvaluje zápis z minulého zasedání a program na dnešní schůzi <.>
2) Rozpočtové opatření č.4
Starosta XXXXXXXXX ke schválení rozpočtové opatření č.X,které je potřeba provést z důvodu dotace a běžného chodu obce <.>
Hlasování:
7-pro
<br>
0-proti
<br>
0-zdržel se
<br> U s n e s e n í : ZO souhlasí a schvaluje rozpočtové opatření č.4
3) Vydání ÚP Lipec
Starosta XXXXXXXXX ke schválení opatření obecné povahy pro vydání ÚP Lipec.Opatřením bude vydán územní plán obce a zároveň jím bude zrušena obecně závazná vyhláška č.3/2002 <.>
Hlasování :
7-pro
<br>
<br> 0-proti
<br> 0-zdržel se
<br> U s n e s e n í : “Zastupitelstvo obce Lipec,po ověření,že není v rozporu s politikou územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č.1,2,3,5,4 s úplným zněním zásad územního rozvoje Středočeského kraje ani se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Středočeského kraje,souhlasí s vydáním územního plánu Lipec,podle § 84 odst.2 písm.Y) zákona č.128/2000 Sb <.>,O obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 odst.5 pí...

Načteno

edesky.cz/d/5764558

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz