« Najít podobné dokumenty

Obec Kolšov - Nařízení obce č. 01/2022, o zákazu podomního prodeje na území obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolšov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení obce č. 01/2022, o zákazu podomního prodeje na území obce
Obec Kolšov
<br>
<br> Nařízení obce č.01/2022 <,>
<br>
o zákazu podomního prodeje na území obce
<br>
Zastupitelstvo obce Kolšov se na svém zasedání dne 2.11.2022 usnesením č.7/2/2022
usneslo vydat na základě ustanovení § 18 odst.4 zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s ustanovením
§ 11 odst.1,§ 84 odst.3 a § 102 odst.4 ve spojení s odst.2 písm.d) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br>
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
1.Předmětem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení“) je stanovit,které formy nabídky
a prodeje zboží (dále jen „prodej zboží“) nebo nabídky a poskytování služeb (dále jen
„poskytování služeb“) prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
rozhodnutím,opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1)
jsou v obci Kolšov zakázány <.>
<br>
2.Účelem tohoto nařízení je nenarušování ochrany obydlí,zajištění veřejného pořádku
<br> a zvýšení bezpečnosti obyvatel obce Kolšov <.>
<br>
<br> Čl.2
<br> Vymezení pojmů
<br> Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:
1.Podomním prodejem se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb provozovaný
<br> bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů,domů,budov apod.bez
předchozí objednávky <.>
<br>
<br>
Čl.3
<br> Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb
<br> Na území obce Kolšov se podomní prodej zakazuje <.>
<br>
<br>
Čl.4
Závěrečná ustanovení
<br>
1.Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních
<br> právních předpisů2) <.>
<br>
<br> 1) Zákon č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů <.>
2) § 4 odst.1 zákona č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....

Načteno

edesky.cz/d/5763920

Meta

Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolšov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz