« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - VV - OOP - Jundrovská - vodovodní přípojka - úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_OOP_Jundrovska_uprava_provozu_vodovodni_pripojka_situace.pdf (PDF 418.49 kB)
1
<br> 0
<br> 0
<br>
m
<br> O
<br> S
<br> A
<br>
T
<br> T
<br> 1
<br> 5
<br>
m
<br> 1
<br> <,>
5
<br>
m
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br>
2022-11-11T10:56:48+0100
Ing.XXX XXXXXX XbXaXXXXXXXXXXeXXXXXXXXXffXXdXXXdXXefXXc
VV_OOP_Jundrovska_uprava_provozu_vodovodni_pripojka.pdf (PDF 221.61 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0551490/2022/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0548590/2022 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-
<br> město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-229454-1/ČJ-2022-0602DI,ze dne 7.11.2022 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci Jundrovská ve městě Brně podle výkresové dokumentace <,>
<br> která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace pro přípojku vodovodu týkající se parcel č.: 1608/2,965/1,965/18
<br> a dešťové kanalizace,týkající se parcel č.: 1545/4,1545/5,1545/98,965/1 a 965/18 k objektu
<br> Jundrovská parcelní č.: 1545/4,1545/5,1545/69,1545/98,1608/2,1608/4,vše katastrální území
<br> Komín <.>
<br> Předpokládaný termín...

Načteno

edesky.cz/d/5763132

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz