« Najít podobné dokumenty

Obec Třebešice (Benešov) - Zápis a usnesení ze zasedání ZO Třebešice dne 1. 11. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebešice (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení ze zasedání ZO Třebešice dne 1. 11. 2022
O B E C T Ř E B E Š I C E
Tř ebeš ice 39,257 26 Diviš ov
<br>
<br> ZÁ PIS ZE ZÁSEDÁ NI ZÁSTUPITELSTVÁ OBCE TŘ EBES ICE 1.11.2022 [1]
<br>
<br> ZÁPIS A USNESENÍ ZE
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE 1.11.2022
<br> Místo konání: Obecní ú ř ad Tř ebeš ice – jednací mí štnošt,Tř ebeš ice 39
<br> Zahájení: 19:30 hod
<br> Přítomni: Hana Mořavcova,Petř Dřahota,Jakúb Velebil,Filip Jiřša,Mařtin Majštř <,>
<br> Petřa Baúeřova,Mařtin Macha c ek
<br> Omluveni: ---
<br> Ověřovatelé zápisu: Jakúb Velebil a XXXXX Jiřša
<br> Zapisovatel: Hana Mořavcova
<br> Přezenc ní liština tvoř í př í lohú za pišú <.>
<br> Počet přítomných členů zastupitelstva je 7,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Hlasování: PŘO / PŘOTI / ZDŘZ EL SE
<br> 1.ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ A SCHVÁLENÍ PROGRAMU
<br> Zašedání zaštúpitelštva obce Třebešice bylo zahájeno v 19:30 hod starostkou obce.Předšedající
<br> konštatovala,že ověřovatelé zápišú ze zašedání ZO Třebešice z 13.9.2022,a ověřovatelé zápišú
<br> z úštavújícího zašedání ZO z 18.10.2022 zápišy přečetli a švým podpišem potvřdili jejich špřávnošt <.>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení a šchválení přogřamú
<br> 2.Došlá kořešpondence
<br> 3.Finanční záležitošti
<br> 4.Návřh úpřavy řozpočtú ŘO č.5/2022
<br> 5.Áktúální infořmace – dokončovací přáce na úložení kabelú elektřického vedení do země a rekonstrukci
<br> veřejného ošvětlení
<br> 6.Seznámení še zápišem z dílčího přezkoúmání hošpodaření obce Třebešice za řok 2022
<br> 7.Žádošti o podpořú aktivit
<br> 8.Zpřáva Kúltúřní a špořtovní komiše
<br> 9.Řůzné
<br> Hlasování: 7 / 0 / 0
<br> Usnesení 19/2022: Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání <.>
<br> 2.DOŠLÁ KORESPONDENCE
<br> Př edšedají cí šezna mila ZO š doš loú kořešpondencí <.>
<br> ZO bere na vědomí <.>
<br> 3.FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
<br> Př edšedají cí šezna mila ZO š hošpodař ení m obce k 31.10.2022 <.>
<br> ZO bere na vědomí <.>
<br> 4.NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU RO Č.5/2022
<br> V šoúladú š § 16 za kona c.250/2000 Sb <.>,ve zne ní pozde jš í ch p...

Načteno

edesky.cz/d/5761875

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebešice (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz