« Najít podobné dokumenty

Obec Kolaje - Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kolaje ze dne 7.10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolaje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kolaje ze dne 7.10.2022
Obecní úřad Kolaje
Kolaje čp.45 – PSČ 289 04 Opočnice
<br> IČO 00239259,e-mail : podatelna@kolaje.cz
<br> Telefon : 724 186 987
<br> www.kolaje.cz e-mail.: podatelna@kolaje.cz,kolaje@tiscali.cz
<br>
<br>
<br> Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kolaje <,>
<br> konaného dne 7.10.2022,od 17:00 hodin
<br>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Kolaje (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 17 hodin dosavadní starostkou obce Michaelou Brožovou Burdovou
(dále jako „předsedající“) <.>
<br> Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci)
předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č <.>
491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů <.>
<br> Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se
v souladu s § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů,konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání
návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 4.10 <.>
2022,žádný návrh nebyl podán).Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích
byla na úřední desce Obecního úřadu Kolaje zveřejněna v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní,a to od 30.9.2022 do 7.10.2022.Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha 1) konstatoval,že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového
počtu všech 5 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§
92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br>
<br> Složení slibu členy zastupitelstva
<br> Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornil
přítomné členy zastupitelstva,že odmítnutí složit slib nebo složení slibu
s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č.491/2001 Sb.<,>
o volbác...

Načteno

edesky.cz/d/5761868

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolaje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz