« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 187/2022 - EG.D, Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

187/2022 - EG.D, Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin
Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin
<br> Odstranění nebo ořez dřevin se řídí ustanoveními zákona č.458/200 Sb.(Energetický zákon,dále jen
EZ) a předpisy PNE 33 0000-6,PNE 33 3300,PNE 33 3301 <,>
PNE 33 3302 <.>
<br> V souladu s 46 EZ jsou venkovní vedení s napětím vyšším než I kV a elektrické stanice chráněny
ochrannými pásmy.Ochranné pásmo (dále jen OP) venkovního vedení je souvislý prostor vymezený
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení <.>
<br> Vzdálenosti OP od krajního vodiče na obě strany jsou uvedeny v tabulce č.1 <.>
<br> Tabulka č.1: Ochranná pásma vedení dle napět‘ových hladin
<br> Jmenovitá napětí AC Holé vodiče (m) Vodiče se základní Izolovaný kabelový
(kV) izolací (m) systém (m)
<br> Nad 1 do 35 včetně 7 (10) 2 I
Nad 35 do 110 včetně 12 (15) 5 2
<br> ‘iedení vybudovaná do 31.12.1994
<br> Podzemní vedení do 110 kV včetně má ochranné pásmo 1 m.V ochranném pásmu podzemního vedení
je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t <.>
<br> V lesních průsecích je ochranné pásmo:
- pro napěťovou hladinu nad 1 kV do 35 kV včetně sníženo vždy na 7 m <,>
- pro napěťovou hladinu nad 35 kV do 110 kV včetně sníženo vždy na 12 m <.>
<br> V lesních průsecích se musí po jedné straně základů sloupů nadzemního vedení udržovat volný pruh
pozemků o šířce 4 rn,pokud je pro provozovatele distribuční soustavy takový volný pruh potřeba,a to
zejména s ohledem na pohyb mechanizace v případě odstraňování poruchy <.>
<br> V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad
výšku 3 m <.>
<br> Vedení NN ochranné pásmo nemá,ale na vzdálenost porostů od vodičů se vztahuje norma PNE 33
3302,tzv.nejkratší vzdálenosti <.>
<br> Rozsah provedení ořezů
<br> • U vedení VN,VVN se zásah provádí v rozsahu ochranného pásma.Ochranná pásma jsou pro
jednotlivé napěťové hladiny uvedena v tab.č.1 <.>
<br> • Pro vedení NN,VN,WN je v tab.č....

Načteno

edesky.cz/d/5759765

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz