« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - POZEMKY PARC. Č. 394/3, 396/1, 396/3, 399/5, 400/2, 401/2, 401/3, 479/2, 479/5 A 479/8 K.Ú. MOSTY U ČESKÉHO TĚŠÍNA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kupní smlouva.pdf
1
<br>
<br> 21015/O/2022-HMSO
Čj.: UZSVM/O/12129/2022-HMSO
<br>
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00,Praha 2 <,>
za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,ředitel Územního pracoviště Ostrava
na základě Příkazu generálního ředitele č.6/2019,v platném znění <,>
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,příjmení,vědecká hodnost),datum narození: ……… <,>
trvalý pobyt: ……….<,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),se
sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
který zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci) <,>
nebo zastoupená na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - územní samosprávný celek
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (přesné znění názvu územního samosprávného celku) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … <,>
kterého zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,příjmení,vědeckou hodnost,funkci) <,>
nebo zastoupený na základě plné moci <,>
IČO: ………,DIČ: ……… <,>
(dále jen „kupující“)
<br> uzavírají podle § 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“),a podle zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve...
Aukční vyhláška.pdf
Ill ||| |||||||| ll|||III||| |||||||I|l||||||||||| II III Ill | ||| |||||| III
<br> 21 01 5/0/2022-HMSO Čj.: UZSVM/O/12129/2022-HMSO
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není—Ii stanoveno v této Aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> „,<.>,<.> LJL? ff „líbil /Ú) „',/Ž" Zacatek elektronicke aukce se stanOVUje na den.<.> v.<.> :.<.>.<.>.<.>.hod <.>
<br> „4 ": f/ a;.:
<br> >!.<.> 1/4 7'7 Konec elektronické aukce se stanovuje na den.<.>.ÉÉ'.<.>.<.>.<.>.'.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> v.<.>.?.<.>."Íí hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Územní pracoviště Ostrava,Lihovarská 1335/9,710 16 Ostrava-Radvanice <.>
<br> Kontaktní osobou je Bc.XXXXXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,daqmar.leksova©uzsvm.cz
<br> lng.XXXXXXX XXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,bohdana.wojcikova©uzsvm.cz
<br> ll.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS").Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 932.000,-— Kč.Kauci lze složit bezhotovostním převodem na ú'et č.6015-9127761/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do.“ŽY.<.> „77.<.>.ÁÉÉÉŽJako variabilní sym...

Načteno

edesky.cz/d/5757603


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz