« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha 1100834893 0 MZE 59640 2022 16212
Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br>
<br>
<br> Spisová značka.: MZE-59640/2022-16212
Č.j.: MZE-59640/2022-16212
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D <.>
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: Jiri.Bily@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne : 3.11.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) <,>
v souladu s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),vydává podle § 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se s účinností od 1.1.2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem
zemědělství pod č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné
povahy č.j.MZE-49892/2021-16212 ze dne 14.9.2021 následovně:
<br>
I <.>
<br> Zrušuje se bod 2.1 <.>
<br> Dosavadní body 2.2.a 2.3.se označují jako body 2.1.a 2.2 <.>
<br>
II <.>
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění
opatření obecné povahy č.j.MZE-49892/2021-16212 ze dne 14.9.2021,se nahrazuje
přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
III <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 1.1.2023 <.>
<br>
IV <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností <.>
<br> MZE-59640/2022-16212
<br>
mzedms024699231
<br>
<br>
<br>
MZE-59640/2022-16212 2
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění
opatření obecné povahy č.j.MZE-49892/2021-16212 ze dne 14.9.2021 (dále jen „OOP“) <,>
které je tímto opatřením obecné povahy měněno,došlo ke změně okolností při vývo...

Načteno

edesky.cz/d/5757203

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz