« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Rozhodnutí o umístění stavby Tochovice, rozšíření VO - oblasti Za kostelem, Zákostelák, Podtochovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o umístění stavby Tochovice, rozšíření VO - oblasti Za kostelem, Zákostelák, Podtochovice (684.09 kB)
Městský úřad Březnice
Stavební úřad
<br> Náměstí 11,262 72 Březnice
<br>
<br>
Spis:
<br> Číslo jednací:
<br> 4199/2022/SÚ
<br> 5010/2022/MUBREZ/SÚ/BJor
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon
<br> E-mail:
<br> Jorová
<br> 318 403 170
<br> stavebnijorova@breznice.cz
<br> Březnice dne 8.11.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
…………………………………………………………………………………
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
Výroková část:
<br> Stavební úřad Městského úřadu Březnice,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
<br> o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
<br> 15.9.2022 podal
<br> Obec Tochovice,IČO 00243418,Tochovice č.p.11,262 81 Tochovice <,>
<br> v zastoupení Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Církvičská č.p.XXX,264 01 Sedlčany
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Tochovice,rozšíření VO - oblasti Za kostelem,Zákostelák,Podtochovice
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.634 (trvalý travní porost),parc.č.1213/2 (orná půda),parc.č <.>
<br> 1722 (ostatní plocha),parc.č.1728 (ostatní plocha),parc.č.1730 (ostatní plocha),parc.č.1766 (ostatní
<br> plocha) v katastrálním území Tochovice <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> - rozšíření veřejného osvětlení v části obce Tochovice - lokalita:
<br> o Za kostelem na pozemku parc.č.634 a 1766 (zemní vedení + tři sloupy veřejného osvětlení)
<br> o Zákostelák na pozemku parc.č.1728,1730 a 1213/2 (zemní vedení + pět sloupů veřejného
<br> osvětlení)
<br> o Podtochovice na pozemku parc.č.1722 (zemní...

Načteno

edesky.cz/d/5756156

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz