« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č.4 Územního plánu Starovičky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznam_o_konani_vp_navrhu_zm_4_starovicky-a7a4d.pdf
OBECNÍ ÚŘAD STAROVIČKY
<br>
Naše sp.zn.: 731/2022
<br> Tel: 519 414 035
<br> E-mail: starovicky@starovicky.cz
<br> Datum: 7.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení
o konání veřejného projednání
<br> návrhu změny č.4 Územního plánu Starovičky
<br>
Obecní úřad Starovičky jako úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení §
6 odst.2 a prostřednictvím kvalifikované osoby (Ing.Michaely Hlaváčkové) v souladu s § 24
stavebního zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br>
oznamuje
<br>
V souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona a § 172 zákona č.500/2004 Sb.správní řád
(v platném znění) zahájení veřejného projednání návrhu změny č.4 územního plánu
Starovičky,která je pořizována zkráceným postupem dle ustanovení § 55a stavebního zákona <,>
spojené s výkladem,které se koná
<br>
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu Starovičky 43 <,>
dne 12.12.2022 v 16,30 hodin
<br>
<br> Předmětem projednání návrhu změny č.4 územního plánu Starovičky je komplexní řešení
změny č.4 územního plánu Starovičky <.>
Projektantem ve smyslu § 22 odst.4 stavebního zákona je Ing.Arch.XXXX XXXXXXXXXX,číslo
<br> autorizace ČKA XXXXX a výklad projednávaného je zajištěn ve spolupráci s ní <.>
<br>
Návrh změny č.4 územního plánu Starovičky bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od
7.11.2022 do 19.12.2022 u pořizovatele na Obecním úřadě Starovičky a na webových
stránkách www.starovicky.cz <.>
<br>
Nejpozději do 7 dnů ode dne projednání,to je do 19.12.2022,může každý uplatnit své
připomínky.Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a
zástupce veřejnosti mohou dle § 52 odst.2 a 3,a § 85 odst.1 a 2 stavebního zákona,ve
stejné lhůtě uplatnit odůvodněné námitky proti návrhu řešení,s vymezením území dotčeného
námitkou a s údaji podle katastru nemovitostí dokladující jejich vlastnická práva <.>
<br>
Stanoviska,námitky a připomínky se uplatňují (i při veřejném projednání) písemně a musí
být opatřeny...

Načteno

edesky.cz/d/5754937

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz