« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Rozhodnutí o odvolání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

JMK_124479_2022_OZP_Hod_NPM.pdf
1/18 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo nám.3,601 82 Brno č.j.: Sp.Zn.: Vyřizuje/linka Vyhotoveno dne: JMK 124479/2022 S-JMK 105989/2022 OŽP Hod Ing.Dana Holomková/2692 03.10.2022 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor životního prostředí,se sídlem Brno,Žerotínovo nám.3,jako odvolací orgán (dále jen KrÚ JmK) - vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2 písm.d) zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a § 67 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů rozhodl v odvolacím řízení vedeném ve věci odvolání Martina Šebka,Chládkova 2022/28c,616 00 Brno,zastoupeného Ing.Františkem Kutálkem,Franzova 787/11,614 00 Brno a Statutárního města Brna,Městské části Brno-Maloměřice a Obřany (dále jen odvolatel) proti rozhodnutí Magistrátu města Brna,odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen MMB,OVLHZ),č.j.MMB/0054233/2022,sp.zn.: OVLHZ/MMB/0410938/2021 vyhotovenému dne 16.05.2022 ve věci společného povolení stavebního záměru – protipovodňové hráze (část SO 01 -Protipovodňová opatření),zasakovacích pruhů se zasakovacími studnami (část SO 01 -Protipovodňová opatření,Odvodnění paty hráze),přeložky kanalizační stoky DN 700/1050 BET (část SO 02 přeložka kanalizační stoky „E18“),budovaného v rámci akce: „Nová lokalita pro bydlení – Zelené nábřeží“ v k.ú.Maloměřice,včetně povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami (vsaku) takto: I.Podle § 92 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) zamítá odvolání Statutárního města Brna,jednajícího prostřednictvím Městské části Brno- Maloměřice a Obřany ze dne 16.06.2022 jako odvolání opožděné a II.podle § 90 odst.1 písm.b) správního řádu na základě odvolání Martina Šebka ze dne 08.06.2022 napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací k novému projednání.Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 04.11.2022 v Brně dne 07.11.2...

Načteno

edesky.cz/d/5754402

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz