« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Změny č. 2 územního plánu Tochovice formou opatření obecné povahy a doručení Změny č. 2 územního plánu Tochovice včetně Úplného znění územního plánu Tochovice po změně č. 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde... (5.42 MB)
Tochovice �Z po ZM1,2.pdf
<br>
<br>
<br>
PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o.Ing.arch.XXXXXXXX XXX K
Husova X,eské Bud jovice XXX XX,telefon 387 311 238,mobil +420 605 277 998
<br>
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN TOCHOVICE
ve zn ní Zm ny.1,2
<br>
<br> TEXTOVÁ ÁST
<br>
Datum: Listopad 2022 Paré íslo: 1
<br>
<br> Projektant: Projektový ateliér AD s.r.o <.>
<br>
Husova 4,370 04 eské Bud jovice
Architekt: Ing.arch.XXXXXXXX XXX k
<br>
ZÁZNAM O Ú INNOSTI
SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ POSLEDNÍ ZM NU VYDAL: ZASTUPITELSTVO OBCE TOCHOVICE
<br>
PO ADOVÉ ÍSLO POSLEDNÍ ZM NY ÚP: 2
<br>
DATUM NABYTÍ Ú INNOSTI POSLEDNÍ ZM NY ÚP:
<br>
Jméno a p íjmení <,>
funkce a podpis oprávn né
<br>
ední osoby po izovatele <,>
otisk ú edního razítka <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXX XXXXXX Ing.arch.JIND IŠKA KUPCOVÁ
starosta obce oprávn ná ú ední osoba po izovatele
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBSAH
ÚZEMNÍ PLÁN.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br>
vymezení zastav ného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 a)
základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 b)
urbanistická koncepce,v etn urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití,c)
<br>
zastavitelných ploch,ploch p estavby a systému sídelní zelen.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7
koncepce ve ejné ...
zde.... (204.45 kB)
Stránka 1 z 2
<br>
OBECNÍ ÚŘAD TOCHOVICE
Tochovice 11,262 81 Tochovice,IČO 00243418
<br> Tel.318 682 760
<br>
<br> Datum vyvěšení: 8.11.2022
<br> Datum sejmutí: …….<.>.………………
<br>
<br> V Tochovicích dne: ………………
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Oznámení o vydání Změny č.2 územního plánu Tochovice
formou opatření obecné povahy
<br>
a
<br> doručení Změny č.2 územního plánu Tochovice včetně Úplného znění
územního plánu Tochovice po změně č.2
<br>
<br> Obecní úřad Tochovice ve smyslu § 5 a 6 odst.(2) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu,v platném znění (dále jen stavební zákon) vykonávající působnost ve věcech územního plánování
oznamuje,v souladu s ustanovením § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,v platném znění (dále jen
„správní řád“),že usnesením Zastupitelstva obce Tochovice č.5/2022 dne 7.11.2022 byla vydána Změna
č.2 územního plánu Tochovice ve vazbě na § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořízení změny
územního plánu) formou opatření obecné povahy OOP a dále oznamuje doručení Úplného znění
územního plánu Tochovice po změně č.2 <.>
<br> Obecní úřad Tochovice touto veřejnou vyhláškou doručuje dokumentaci Změny č.2 územního plánu
Tochovice a Úplného znění územního plánu Tochovice po změně č.2 <.>
<br> Změnu č.2 ÚP Tochovice pořídil pro obecní úřad Tochovice Projektový ateliér AD s.r.o <.>,Hosín 165,Hluboká
nad Vltavou,zastoupeného Ing.arch.Jaroslavem Daňkem s oprávněnou osobou paní Ing.arch.Jindřiškou
Kupcovou vlastnící osvědčení ke způsobilosti pořizování,ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 a 2 stavebního
zákona <.>
<br>
Opatření obecné povahy obsahující odůvodnění je v souladu s ustanovením § 173 odst.1 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,vyvěšeno jako příloha této vyhlášky na webových stránkách města Tochovice -
https://www.tochovice.cz/
<br> Samostatně je tato veřejná vyhláška zveřejněna i na úřední desce Obecního úřadu Tochovice s tím,že do
vlastního opatření obecné povahy obsahujícího odůvodnění může každý nahlédnout na Obecn...

Načteno

edesky.cz/d/5753894

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz