« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Ořez dřevin EG.D

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ořez dřevin [0,05 MB]
0
92
<br> 0
-G
<br> 78 Vážení vlastníci a uživatelé pozemků <,>
dovolte,abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č.458/2000 Sb.(energetický zákon) a povinnosti,které z něj plynou <.>
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6,PNE 33 3300,PNE 33 3301,PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení <.>
Odstranění,prosíme,proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak,aby byla dodržena maximální výška porostu <.>
<br> Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:
<br> Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení,kterou je nutné dodržet,a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:
<br> V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D,a.s <.>,nebo touto společností
zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního
vedení <.>
<br> V případě,že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob <,>
technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy,mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D,a.s.<,>
a to za podmínek pro tuto práci stanovených <.>
<br> Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám,osloví vás zástupce EG.D,a.s <.>,formou dopisu,ve kterém budou
uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady EG.D,a.s <.>
<br> Vlastník či uživatel nemovitosti,který neprovede ořez a odklizení dřevin,je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli
distribuční soustavy umožnit.V opačném případě,na základě zjištění porušení právních předpisů,může Energetický regulační úřad
udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu <.>
<br> Odstranění a ořez dřevin provádějte,prosím,průběžně <.>
<br> Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800...
Ořez dřevin [0,22 MB]
Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin
<br> Odstranění nebo ořez dřevin se řídí ustanoveními zákona č.458/200 Sb.(Energetický zákon,dále jen
EZ) a předpisy PNE 33 0000-6,PNE 33 3300,PNE 33 3301 <,>
PNE 33 3302 <.>
<br> V souladu s §46 EZ jsou venkovní vedení s napětím vyšším než 1kV a elektrické stanice chráněny
ochrannými pásmy.Ochranné pásmo (dále jen OP) venkovního vedení je souvislý prostor vymezený
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení <.>
<br> Vzdálenosti OP od krajního vodiče na obě strany jsou uvedeny v tabulce č.1 <.>
<br>
Tabulka č.1: Ochranná pásma vedení dle napěťových hladin
<br>
Jmenovitá napětí AC
(kV)
<br> Holé vodiče (m) Vodiče se základní
izolací (m)
<br> Izolovaný kabelový
systém (m)
<br> Nad 1 do 35 včetně 7 (10) ̽ 2 1
Nad 35 do 110 včetně 12 (15) ̽ 5 2
<br> v̽edení vybudovaná do 31.12.1994
<br>
<br> Podzemní vedení do 110 kV včetně má ochranné pásmo 1 m.V ochranném pásmu podzemního vedení
je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t <.>
<br> V lesních průsecích je ochranné pásmo:
- pro napěťovou hladinu nad 1 kV do 35 kV včetně sníženo vždy na 7 m <,>
- pro napěťovou hladinu nad 35 kV do 110 kV včetně sníženo vždy na 12 m <.>
<br> V lesních průsecích se musí po jedné straně základů sloupů nadzemního vedení udržovat volný pruh
pozemků o šířce 4 m,pokud je pro provozovatele distribuční soustavy takový volný pruh potřeba,a to
zejména s ohledem na pohyb mechanizace v případě odstraňování poruchy <.>
<br> V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad
výšku 3 m <.>
<br> Vedení NN ochranné pásmo nemá,ale na vzdálenost porostů od vodičů se vztahuje norma PNE 33
3302,tzv.nejkratší vzdálenosti <.>
<br>
Rozsah provedení ořezů
<br>  U vedení VN,VVN se zásah provádí v rozsahu ochranného pásma.Ochranná pásma jsou pro
<br> jednotlivé napěťové hladiny uvedena v tab.č.1 <.>
<br>  Pro veden...
Ořez dřevin EG.D.
0
92
<br> 0
-G
<br> 78 Vážení vlastníci a uživatelé pozemků <,>
dovolte,abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č.458/2000 Sb.(energetický zákon) a povinnosti,které z něj plynou <.>
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6,PNE 33 3300,PNE 33 3301,PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení <.>
Odstranění,prosíme,proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak,aby byla dodržena maximální výška porostu <.>
<br> Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:
<br> Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení,kterou je nutné dodržet,a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:
<br> V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D,a.s <.>,nebo touto společností
zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního
vedení <.>
<br> V případě,že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob <,>
technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy,mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D,a.s.<,>
a to za podmínek pro tuto práci stanovených <.>
<br> Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám,osloví vás zástupce EG.D,a.s <.>,formou dopisu,ve kterém budou
uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady EG.D,a.s <.>
<br> Vlastník či uživatel nemovitosti,který neprovede ořez a odklizení dřevin,je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli
distribuční soustavy umožnit.V opačném případě,na základě zjištění porušení právních předpisů,může Energetický regulační úřad
udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu <.>
<br> Odstranění a ořez dřevin provádějte,prosím,průběžně <.>
<br> Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800...

Načteno

edesky.cz/d/5753029

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz