« Najít podobné dokumenty

Obec Dřevěnice - Zápis zastupitelstva říjen 2022 (ustanovující)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřevěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zastupitelstvo-ust..doc
Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Dřevěnice <,>
konaného dne 19.10.2022 v zasedací místnosti obecního úřadu Dřevěnice
Program:
<br> 1.Volba starosty,místostarosty
2.Volba předsedů výborů
3.Informace k průběžné kontrole hospodaření obce
<br> 4.Informace k rybníku Hlíza
<br> 5.Informace k opravě cesty na Buda
<br> 6.Informace k intenzifikaci ČOV
7.Různé
Přítomní členové zastupitelstva:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Bc.XXXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX
Omluvení členové zastupitelstva:
Hosté:
<br> X) VOLBA STAROSTY,MÍSTOSTAROSTY
· Před zahájením zasedání odstupující starosta Mgr.XXXXX XXXXXX předal řízení schůze nejstaršímu členu zastupitelstva Jaromíru Militkému.Poté bylo členům zastupitelstva obce Dřevěnice předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění <.>
· Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se v souladu s § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7.10.2022,žádný návrh nebyl podán) <.>
· Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> · Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva,že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění) <.>
· Předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst.2 zákona o obcích „Slibuji v...

Načteno

edesky.cz/d/5749410

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřevěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz