« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 178/2022 - Krajský úřad Kraje Vysočina, Posuzování vlivů na životní prostřední

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

178/2022 - Krajský úřad Kraje Vysočina, Posuzování vlivů na životní prostřední
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 502,email: postakr-vysocina.cz
<br> ĺi1
<br> — - -í.-
M1:STSJ YREt
<br> ‚ 11 <,>
<br> -d /?Či4O
<br> dle rozdělovníku
<br> Váš dopis značky/ze dne
20.10.2022
<br> Číslo jednací
KUJ IXP1 MR4EX
KUJI 91517/2022
OZPZ 2070/2022
<br> Vyřizuje/telefon
XXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
<br> V Jihlavě dne
31.10.2022
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na
<br> životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> — zahájení zjišt‘ovacího řízení ke koncepci: „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství
<br> Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor životního prostředí a zemědělství,jako příslušný správní úřad
<br> dle 22 písm.b) zákona Č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
<br> některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále též „zákon) Vám v souladu s XXX odst.X zákona zasílá informaci
<br> o oznámení koncepce „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro
<br> období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“ (dále též „oznámení koncepce“) zpracované
<br> podle přílohy č.7 zákona a sdělujeme Vám,že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení
<br> podle bd zákona <.>
<br> Předkladatelem koncepce je Kraj Vysočina,lČ: 70890749,Žižkova 1882/57,58601 Jihlava,který
<br> je zastoupen na základě plné moci RNDr.Martinou Vrbovou,Ph.D.<.>
<br> Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina je střednědobým koncepčním dokumentem,který
<br> stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje a oběhového hospodářství cíle,zásady
<br> a opatření pro nakládání s odpady na celém území Kraje Vysočina.Aktualizovaný ROH Kraje
<br> Vysočina s výhledem do r.2035 navazuje na předchozí ROH Kraje Vysočina p...

Načteno

edesky.cz/d/5745222


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz