« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - MZE ČR - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (463.35 kB)
Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br>
<br>
<br> Spisová značka.: MZE-59640/2022-16212
Č.j.: MZE-59640/2022-16212
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D <.>
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: Jiri.Bily@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne : 3.11.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) <,>
v souladu s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),vydává podle § 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se s účinností od 1.1.2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem
zemědělství pod č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné
povahy č.j.MZE-49892/2021-16212 ze dne 14.9.2021 následovně:
<br>
I <.>
<br> Zrušuje se bod 2.1 <.>
<br> Dosavadní body 2.2.a 2.3.se označují jako body 2.1.a 2.2 <.>
<br>
II <.>
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění
opatření obecné povahy č.j.MZE-49892/2021-16212 ze dne 14.9.2021,se nahrazuje
přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
III <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 1.1.2023 <.>
<br>
IV <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností <.>
<br> MZE-59640/2022-16212
<br>
mzedms024699231
<br>
<br>
<br>
MZE-59640/2022-16212 2
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění
opatření obecné povahy č.j.MZE-49892/2021-16212 ze dne 14.9.2021 (dále jen „OOP“) <,>
které je tímto opatřením obecné povahy měněno,došlo ke změně okolností při vývo...

Načteno

edesky.cz/d/5744209

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
11. 04. 2024
11. 04. 2024
11. 04. 2024
11. 04. 2024
11. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz