« Najít podobné dokumenty

Obec Rybníček - Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybníček.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> MZE-5964012022-16212
<br> Spisová značka.: MZE-5964012022-16212
<br> Č <.>,-.= so llllllllll ||||| IllllllIllllllllllll Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D.mzedmXXXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXX
<br> E—mail: Jiri.Bily©mze.cz
<br> ID DS: yphaax8
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne : 3.11.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 549 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon") <,>
<br> v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle 5 51 a lesniho zákona nasledující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se s účinností od 1.1.2023 měni opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.1711012020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.MZE-49892/2021—16212 ze dne 14.9.2021 následovně:
<br> Zrušuje se bod 2.1.Dosavadní body 2.2.a 2.3.se označují jako body 2.1.a 2.2 <.>
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.1711012020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.MZE-4989200214620 ze dne 14.9.2021,se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 1.1.2023 <.>
<br> |\/ <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.j.17110l2020-MZE—16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.MZE-49892/2021-16212 ze dne 14.9.2021 (dále jen „OOP"),které je tímto opatřením obecné povahy měněno,došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů,na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto zm...

Načteno

edesky.cz/d/5744162

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybníček      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz