« Najít podobné dokumenty

Obec Dřevěnice - Povolení kácení stromů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřevěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnuti-stromy-hriste-20-ks-briz-1.docx
OBECNÍ ÚŘAD DŘEVĚNICE
Dřevěnice 56,507 13 Železnice
www.drevenice.org; ou.drevenice@tiscali.cz; ID DS: sska6si
________________________________________________________________________________
Dřevěnice 31.10.2022
Č.j.: 43/2022
R O Z H O D N U T Í
obecního úřadu Dřevěnice o žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst.1 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů <.>
Obecnímu úřadu Dřevěnice byla dne 25.10.2022 doručena žádost TJ Sokol Dřevěnice,z.s <.>,Dřevěnice 57,507 13 Železnice o povolení kácení dřevin,a to 20 ks bříz (obvod 85 - 125 cm) na pozemku KN 1287,KN 1285/1 a KN 1332 v katastrálním území Dřevěnice.Provedeným šetřením na místě bylo zjištěno,že stromy ohrožují přilehlé nemovitost.Stromy jsou z části seschlé,nakloněné a hrozí pád větví.Významně ohrožují osoby pohybující se na přilehlém sportovišti <.>
Obecní úřad Dřevěnice jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 7 odst.2,§ 61 odst.1 písm.a) a § 109 odst.3 písm.b) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle § 75 odst.1 písm.a) a § 76 odst.1 písm.a) zákona ČNR č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),přešetřil uvedenou žádost a po zvážení všech známých skutečností a vyhodnocení důkazů rozhodl podle § 8 odst.1 zákona a podle vyhlášky č.395/1992 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,takto:
Shora uvedené žádosti TJ Sokol Dřevěnice,z.s.se vyhovuje a kácení výše specifikovaných dřevin rostoucích mimo les na pozemku KN 1287,KN 1285/1 a KN 1332 v katastrálním území Dřevěnice
se povoluje s tím,že kácení bude provedeno v době vegetačního klidu,nejpozději do 31.3.2023
<br> O D Ů V O D N Ě N Í
Obecní úřad Dřevěnice ve svém rozhodování vycházel ze žádosti TJ Sokol Dřevěnice,z.s.o povolení ke kácení výše uvedených dřevin na pozemcích KN 1287,KN 1285/1 a KN 1332 v katastrálním území Dřevěnice a z provedeného místního šetření.Důvodem podání žádosti o kácení je b...

Načteno

edesky.cz/d/5744160

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřevěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz