« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo průmyslu a obchodu - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ - SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo průmyslu a obchodu.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č.3 - Seznam pozemků PUPFL přímo dotčených stavbou
PŘÍLOHA 3
<br>
<br> SEZNAM POZEMKŮ PUPFL PŘÍMO DOTČENÝCH STAVBOU
<br>
<br> Obec: Bezměrov
<br> Kat.území: Bezměrov
<br> parcelní číslo
KN
<br> výměra
(m2)
<br> dočasný zábor
na 100 let (m2)
<br> dočasný
zábor (m2)
<br> jméno vlastníka,adresa podíl
<br> 2669 1827 42 256 Agroječmínek s.r.o <.>,Pastvisko 840 <,>
768 11 Chropyně
<br> 1/1
<br> CELKEM: 42 256
<br>
Obec: Chropyně
<br> Kat.území: Chropyně
<br> parcelní číslo
KN
<br> výměra
(m2)
<br> dočasný zábor
na 100 let (m2)
<br> dočasný
zábor (m2)
<br> jméno vlastníka,adresa podíl
<br> 1814/11 3161 25 137 Arcibiskupství olomoucké,Wurmova
562/9,779 00 Olomouc
<br> 1/1
<br> 1825 13481 1041 5959 Arcibiskupství olomoucké,Wurmova
562/9,779 00 Olomouc
<br> 1/1
<br> 1826/4 15311 31 Arcibiskupství olomoucké,Wurmova
562/9,779 00 Olomouc
<br> 1/1
<br> CELKEM: 1066 6127
<br>
<br> Obec: Kojetín
<br> Kat.území: Kojetín
<br> parcelní číslo
KN
<br> výměra
(m2)
<br> dočasný zábor
na 100 let (m2)
<br> dočasný
zábor (m2)
<br> jméno vlastníka,adresa podíl
<br> 4841/10 372031 36 270 Lesy České republiky,Přemyslova
1106/19,501 68 Hradec Králové
<br> 1/1
<br> CELKEM: 36 270
příloha č.2 - Seznam kácené mimolesní zeleně
SEZNAM KÁCENÉ MIMOLESNÍ ZELENĚ
<br>
<br> Taxon Obvod kmene Parcelní
číslo
<br> Vlastník Katastrální
území
<br> Závazné stanovisko/ze dne/čj <.>
<br> Latinský název Český
název
<br> 1 2 3 4 5
<br> 1 Malus domestica jabloň
domácí
<br> 119
<br> 0 0 0 203/4 XXXXXX XXXXX,Plešovec X <,>
XXXXX Chropyně
Pobialová Polášková
Renata,Plešovec 3,76811
Chropyně
<br> Plešovec
<br>
<br>
<br> Městského úřadu Chropyně ze dne 25.6.2020
čj.MCH 3718/2020
<br> 2 Malus domestica jabloň
domácí
<br> 107
<br> 0 0 0 203/4 XXXXXX XXXXX,Plešovec X <,>
XXXXX Chropyně
Pobialová Polášková
Renata,Plešovec 3,76811
Chropyně
<br> Plešovec
<br> 3
Salix sp.vrba (rod) 141
<br> 132 119 107 1802 Povodí Moravy,s.p.<,>
Dřevařská 932/11,Veveří <,>
60200 Brno
<br> Chropyně
<br> 4
Salix sp.vrba (rod) 142
<br> 132 129 0 1802 Povodí Moravy,s.p.<,>
Dřevařská 932/11,Veveří <,>
60200 Brno
<br> Chropyně
<br> 5
Salix sp.vrba (rod) 119
<br> 0 0 0 1802 Povodí Moravy,s.p.<,>
Dřevařská 932/11,Veveří <,>
60200 Brno
<br> Chropyně
<br> 6
<br> Populus tremula topol osika
267
<br> 0 0 0 1802 Povodí Moravy,s.p.<,>
Dřevařská 932/11,Veveří <,>
60200 Brno
<br> Chropyně
<br> 7
<br> Quercus robur dub letní
<br> 82
<br> 0 0 0 1819/2
<br>
nyní
1819/6
<br> XXXXXX XXXX,Pornice XXX <,>
XXXXX Pačlavice
Vojáčková Zdeňka Mgr <.>,č.p <.>
195,68321 Pustiměř
<br> Chropyně
<br> 8
<br> Salix sp.vrba (rod) 471
<br> 0 0 0 1817
<br>
nyní
1817/1
<br> Arcibiskupství olomoucké <,>
Wurmova 562/9,77900
Olomouc
<br> Chropyně
<br> 9
<br> Fraxinus excelsior jasan ztepilý
<br> 88
<br> 0 0 0 1817
<br>
nyní
1817/1
<br> Arcibiskupství olomoucké <,>
Wurmova 562/9,77900
Olomouc
<br> Chropyně
<br> 10
Fraxinus excelsior jasan ztepilý
<br> 69
0 0 0 2622 Obec Bezměrov,č.p.155 <,>
<br> 76701 Bezměrov
Bezměrov
<br>
Obecního úřadu Bezměrov ze dne 11.6.2020
čj.108/20
<br>
<br> 11
Fraxinus excelsior jasan ztepilý
<br> 82
47 0 0 2622 Obec Bezměrov,č.p.155 <,>
<br> 76701 Bezměrov
Bezměrov
<br> 12
Fraxinus excelsior jasan ztepilý
<br> 38
0 0 0 2622 Obec Bezměrov,č.p.155 ...
příloha č.1 - Situační výkresy širších vztahů
A
<br> A
<br> / Na hanc'šh '(: ';
<br> (f
<br> Chlbovský les
<br> " 791_032— Z ncf'
<br> &
<br> ' -\ \
<br> \ H _
<br> \ Hrubaluuka ;.[g;m
<br> \.- l3 |ř/
<br> 3 _,-_ _435 <,>
<br>.—„-.„: \ Pig-dn: on;" _— _ Kunovice “'A-Elina
<br> 67131? +
<br> anflnnvřu-
<br> 793302 Díly <.>
<br> 'G'MGJG
<br>.\ n / \
<br> o
<br> 249 ".<.> Vlnu.Křoměřň.Itlumiřm \ 67499 <.>,_ 739525 / \ (_,/
<br> / \ $st?
<br> / 5573 ).'ID
<br>.- 7._V 91679
<br> 1
<br> UPOZORNĚNÍ! Tento výkres je majetkem ry.TRACTEBEL Engineering 0.5.Nesmí být rozmnožovůn.ukozovón
<br> oni předán ll'eli strane bez písemného souhlasu fy.TRACTEBEL Engineering a.s <.>
<br> / WM | Pin AA.-"
<br> ;Vlkoš " / <.>
<br> 734052,;,»
<br> |'Ji'tčntiní Irán/níky
<br> "ill'ďnq' 574073 š.<.>." r -' ' „ nine; lmnu |_ ' 238-- 735901 ' ' '
<br> |_ „
<br> | \
<br> \ SI.- Ve: | Fřu [ ?53939 4 „
<br> —_.“——.\
<br> Črvrlé/ >>\ 1513163 'Í— 32974
<br> ?90 Od Fuží
<br> 8
<br> TRASA PLYNOVODU TRASOVÝ uzAV'ER (TU) : ROZDÉLOVACI UZEL (RU) BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO NOVÉHO PLYNOVODU
<br> PLYNOVOD REALIZOVANÝ V RÁMCI ÚSEKU 2A
<br> STAVAJÍCÍ PLYNOVOD NET4GAS (V SOUBĚHU &; NOVOU TRASDU) STAVAJícl VTL PLYNDVOD RWE
<br> STÁVAJÍCÍ PROOUKTOVOD ČEPRO
<br> POZNÁMKY:
<br> 1 <.>
<br> Vzhledem k charakieru stavby,jejímu rozsahu a použitému merltku nelze zobrazit informace:
<br> - napojeni stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,stávající ochranná a bezpečnostní pásma.navrhovaná ochranná pásma a vyznačeni hranic dotčeného územi (= pracovní pruh)
<br> —1yto detaily jsou zobrazeny v Koordinačnich situačních výkresech (část C3)
<br> SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
<br> o 29.10.2013 |ng.HEJSKA Ing.STRÁNSKÝ DiS,DAŘBUJÁN PRDVYDÁNÍSPOLEČNÉHO POVOLENÍ
<br> REV.DATUM ZFRACOVAL KONTRULOVAL SCHVÁLIL POPIS ZMĚNY
<br> NET4GAS,s.r.o <.>
<br> NA HŘEBENECH || 1718/8 140 21 PRAHA 4 NUSLE
<br> STAVBY KRAJ
<br> ZÁKAZNIK
<br> ZLÍNSKÝ,OLOMOUCKÝ NÁZEV WKRESU
<br> C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠTRŠT'CH VZTAHÚ TU 166 BEZMEROV 23 - TU 167 KYSELOVICĚD:
<br> PROJEKT 61 TA-MORAVIA-VTL PLYNOVOD c.PRO...
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ - SPOLEČNÉ POVOLENÍ
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
<br> O d b o r s t a v e b n í ú ř a d
<br> Na Františku 1039/32,110 15 Praha 1 – Staré Město tel.: 224 853 179
<br>
<br> SPIS.ZN.:
<br> Č.J.:
<br> MPO 476280/2021
<br> MPO 476280/21/447-SÚ
<br> MIPOX03ZQGUK
<br>
<br> viz.rozdělovník
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> kolackovsky@mpo.cz
<br> DATUM: 19.10.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Ministerstvo průmyslu a obchodu,odbor stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 16 odst.2
<br> písm.d) a § 94 j odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním
<br> řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného
<br> povolení,kterou dne 19.5.2021 podala společnost NET4GAS,s.r.o <.>,IČO 27260364,Na Hřebenech
<br> II č.p.1718/8,140 00 Praha 4 - Nusle,kterou na základě plné moci ze dne 16.3.2020 zastupuje
<br> společnost Dopravoprojekt Brno a.s <.>,IČO 46347488,Kounicova 271/13,602 00 Brno,(dále též
<br> „žadatel“ nebo "stavebník"),a na základě tohoto posouzení vydává za použití § 94p odst.1 stavebního
<br> zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního
<br> opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů toto
<br>
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br>
<br> I.Schvaluje stavební záměr:
<br>
<br> „6114 MORAVIA - VTL Plynovod,ÚSEK TU 166 BEZMĚROV 2B - TU 167 KYSELOVICE“
<br> (dále též “stavba”) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Pozemky vymezené pro realizaci záměru:
<br> V obci Bezměrov,v katastrálním území Bezměrov,na pozemcích parc.č.2427/1 (ostat.pl.),parc.č.2427/2 (ostat <.>
<br> pl.),parc.č.2427/3 (ostat.pl.),parc.č.2427/4 (ostat.pl.),parc.č.2430 (ostat.pl.),parc.č.2432 (zast.pl.),parc <.>
<br> č.2435 (ostat.pl.),parc.č.2436 (ostat.pl.),parc.č.2437 (orná půda),parc.č.2...

Načteno

edesky.cz/d/5741959

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo průmyslu a obchodu      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz