« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 Borušov - Moravská Třebová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 Borušov - Moravská Třebová [0,43 MB]
1
<br> *KUPAX012RUA4*
KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> 532 11 Pardubice,Komenského nám.125 tel.466026111
Č.j.: KrÚ 82566/2022 V Pardubicích dne: 25.10.2022
SpKrÚ 82392/2022
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br>
Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a
místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) a ustanovení § 77 odst <.>
1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
základě ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),na základě opětovné žádosti společnosti EUROVIA CS,a.s.<,>
odštěpný závod oblast Čechy střed,závod Čechy východ,IČ: 45274924,se sídlem Piletická
498,503 41 Hradec Králové,kterou na základě plné moci zastupuje společnost DoZBos
s.r.o <.>,(IČ:29372381),se sídlem XXXXXXX XXXXXX XXXX/XX,XXX XX Boskovice,podané dne
XX.10.2022 <,>
<br>
s t a n o v u j e
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> (prodloužení termínu)
<br> na silnici I/35 v úseku Borušov – Moravská Třebová a to umístěním přechodného
dopravního značení dle situací,které jsou nedílnou součástí stanovení přechodné úpravy
provozu ze dne 20.7.2022 pod č.j.KrÚ 59335/2022,dále za podmínek:
<br> Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy od 01.11.2022 do 30.11.2022
Důvod: návěstění objízdné trasy v souvislosti s modernizací silnice II/368 v Moravské
Třebové
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
p.Ing.XXXXXX XXXXXXX – stavbyvedoucí,tel.XXX XXX XXX
<br> za přechodné dopravní značení: pí.Bc.XXXXXXXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Dopravní značky n...

Načteno

edesky.cz/d/5741544

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz