« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 176/2022 - Městský úřad Třešť, Oznámení - Zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

176/2022 - Městský úřad Třešť, Oznámení - Zahájení územního řízení
‚ ‘ ‚ Odbor stavební úřadMestsky urad Trest Tel:563 034 143
Revoluční 20/1 IC: 00286753
<br> E-mai1:venkrbcovacJtrest.cz
589 14 Třešt‘ www.trest.cz
<br> Spis.zn.: STREST/5387/2022/JV
Č.j.: TREST 6226/2022
Číslo STU 30/2022
Vyřizuje: Bc.XXXX XXXXXXXXXX
V Třešti dne: X.XX.XXXX
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Obec Růžená,iČo 00488658,Růžená č.p.7,589 01 Třešt‘ <,>
kterého zastupuje VH atelier,spol.s r.o <.>,ICO 49437267,Lidická č.p.960/81,Veveří,602 00 Brno 2
<br> (dále jen “žadatel“) podal dne 19.9.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a
rozhodnutí o ochranném pásmu:
<br> KANALIZACE A ČOV RŮŽENÁ
<br> na pozemku parc.Č.2/1,2/5,3/4,20/1,25/1,34/3,91/l,91/10,285/4,285/14,712/1,712/4,1181/1 <,>
1190/1,1192/1,1196/1,1199/12,1218,1219/1,1226/1,1226/3,1226/4,1243,2005,2014,2020,2021 <,>
2064,2065,2066,2067,2186,2522,2525,2643 v katastrálním území Růžená.Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Stavba obsahuje:
<br> - Stavebník: Obec Růžená,IČO 00488658,Růžená č.p.7,589 01 Třešt‘
<br> - Projekce : VH atelier,spol.s r.o <.>,IČO 49437267,Lidická č.p.960/8 1,Veveří,602 00 Brno 2
<br> - Stavba : „Kanalizace a ČOV Růžená“ řeší vybudování nové splaškové kanalizace v obci Růžená do
nové čistírny odpadních vod (ČOV).Kanalizační stokaje liniová stavba zcela umístěna podzemí <.>
Jedná seo stavbu trvalého charakteru,jejímž účelem užívání je podchycení a odvádění splaškových
vod na COV a možnost jejich vypouštění do vod povrchových v souladu se stávající legislativou <.>
Podstatou řešení je zajistit,aby do povrchových vod odtékaly jen takové odpadní vody,které v
důsledku čištění mohou do povrchových vod odtékat a nezpůsobovat znečištění životního prostředí <.>
<br> Městský úřad Třešt‘,odbor stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle 13 odst.I písm.d) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen “stavební zákon“),oznamuje podle 87 odst.I stav...

Načteno

edesky.cz/d/5740911

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz