« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Veřejná vyhláška - Návrh územního plánu Panoší Újezd

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Předpokládané zábory (1.32 MB)
Část grafické dokumentace
<br> Pořizovatel
<br> Dokumentace
<br> S
<br> A0+
Formát výkresu
<br> Měřítko výkresu
<br> Obec
<br> Číslo výkresu
<br> Datum
<br> Projektant
Ing.XXXXX XXXXXX
<br> ČKA: XX XXX,IČ:XXXXXXXX
<br> Panoší Újezd
<br> 08/20221 : 5 000
<br> 3
<br> Označení správního orgánu,který územní plán vydal:
<br> Jméno a příjmení,funkce a podpis oprávněné úřední osoby
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Datum nabytí účinnosti:
<br> Zastupitelstvo obce Panoší Újezd
<br> pořizovatele:
Věra Miksová
<br> Předpokládané zábory ZPF
Otisk úředního razítka:
<br> starostka obce Panoší Újezd
<br> ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE
<br> LEGENDA
<br> HRANICE ZÁBORU ZPF
<br> HRANICE BPEJ
<br> KOD BPEJ/TŘÍDA OCHRANY
<br> INVESTICE DO PŮDY
<br> 1.01.10
<br> ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY II <.>
<br> ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY III <.>
<br> ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY IV <.>
<br> ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA S TŘÍDOU OCHRANY V <.>
<br> II <.>
<br> Odůvodnění územního plánu
<br> Obecní úřad
<br> Jetřichovec 11,395 01 Pacov
<br> Panoší Újezd 6
270 21 Pavlíkov
<br> 207.1
<br> 207
<br> 1344
<br> 13
45
<br> 1
2
6
0
/2
<br> 388/25
<br> 1312/15
<br> 1312/14
<br> 353/2
<br> 1253/2
<br> 1257/2
<br> 6
0
6
/2
4
<br> 620/20
<br> 80
<br> 12
<br> 153/1
<br> 29/6
<br> 19/3
<br> 1245/8
<br> 1290/1
<br> 145/1
<br> 620/7
<br> 19/1
<br> 92
<br> 169
<br> 59
<br> 31/2
<br> 144
<br> 64/2
<br> 1247/1
<br> 1245/7
<br> 1245/2
<br> 47/20
<br> 82
<br> 100
<br> 197
<br> 125
<br> 137
<br> 620/19
<br> 165
<br> 89/2
<br> 620/4
<br> 1
2
1
9
/5
<br> 138/1
<br> 47/8
<br> 72
<br> 4
7
/1
8
<br> 38/1
<br> 1244/1
<br> 1261
<br> 29/5
<br> 3/5
<br> 25
<br> 1290/3
<br> 182
<br> 77/1
<br> 85
<br> 47/2
<br> 104
<br> 17
<br> 386/6
<br> 89/1
<br> 26
<br> 44/3
<br> 105
<br> 53/4
<br> 149
<br> 130
<br> 387
<br> 29/14
<br> 38
6/
9
<br> 47/14
<br> 1980
<br> 3
8
8
/1
7
<br> 388/9
<br> 91/1
<br> 132
<br> 4
7
/5
<br> 132
<br> 42
<br> 123/3
<br> 4/1
<br> 167
<br> 388/2
<br> 124
8/4
<br> 59
/2
<br> 1290/2
<br> 96
<br> 4...
Širší územní vztahy (659.79 kB)
S
O
<br> B
k
8
<br> R
C
<br> 1
4
4
6
<br> R
C
<br> 1
4
9
7
<br> R
C
<br> 1
9
4
2
<br> R
C
<br> 1
4
9
8
<br> R
C
<br> 1
4
9
9
<br> R
C
<br> 5
4
4
2
4
8
<br> R
C
<br> 1
4
9
6
<br> R
C
<br> 5
4
2
0
6
7
<br> R
K
1094
<br> RK1155
<br> R
K
1093
<br> R
K
<br> 1
0
9
5
<br> R
K
<br> 1
0
9
6
<br> R
K
<br> 1
1
0
5
<br> R
K
6
0
0
5
<br> R
K
1
1
0
6
<br> R
K
6006
<br> Č
á
s
t
<br> g
r
a
f
i
c
k
é
<br> d
o
k
u
m
e
n
t
a
c
e
<br> O
b
j
e
d
n
a
t
e
l
:
<br> D
o
k
u
m
e
n
t
a
c
e
<br> S
<br> A
4
<br> F
o
r
m
á
t
<br> v
ý
k
r
e
s
u
<br> M
ě
ř
í
t
k
o
<br> v
ý
k
r
e
s
u
<br> O
b
e
c
<br> Č
í
s
l
o
<br> v
ý
k
r
e
s
u
<br> D
a
t
u
m
<br> P
r
o
j
e
k
t
a
n
t
<br> I
n
g
<.>
<br> L
e
n
k
a
<br> C
â
r
o
v
á
<br> Č
K
A
:
<br> 0
3
<br> 8
5
8
<,>
<br> I
Č
:
7
3
5
5
9
5
3
9
<br> P
a
n
o
š
í
<br> Ú
j
e
z
d
<br> 8
/
2
0
2
2
<br> O
d
ů
v
o
d
n
ě
n
í
<br> ú
z
e
m
n
í
h
o
<br> p
l
á
n
u
<br>
Š
i
r
š
í
<br> ú
z
e
m
n
í
<br> v
z
t
a
h
y
<br> 1
<br> :
<br> 1
0
0
<br> 0
0
0
<br> 1
<br> J
e
t
ř
i
c
h
o
v
e
c
<br> 1
1
<,>
<br> 3
9
5
<br> 0
1
<br> P
a
c
o
v
<br> V
y
d
a
l
o
:
<br> J
m
é
n
o
<br> a
<br> p
ř
í
j
m
e
n
í
<,>
<br> f
u
n
k
c
e
<br> a
<br> p
o
d
p
i
s
<br> o
p
r
á
v
n
ě
n
é
<br> ú
ř
e
d
n
í
<br> o
s
o
b
y
<br> Z
Á
Z
N
A
M
<br> O
<br> Ú
Č
I
N
N
O
S
T
I
<br> D
a
t
u
m
<br> n
a
b
y
t
í
<br> ú
č
i
n
n
o
s
t
i
:
<br> p
o
ř
i
z
o
v
a
t
e
l
e
<,>
<br> o
t
i
s
k
<br> ú
ř
e
d
n
í
h
o
<br> r
a
z
í
t
k
a
:
<br> P
o
ř
i
z
o
v
a
t
e
l
<br> O
b
e
c
n
í
<br> ú
ř
a
d
<br>
P
a
n
o
š
í
<br> Ú
j
e
z
d
<br> 6
<br> 2
7
0
<br> 2
1
<br> P
a
v
l
í
k
o
v
<br> V
ě
r
a
<br> M
i
k
s
o
v
á
<br> Z
a
s
t
u
p
i
t
e
l
s
t
v
o
<br> o
b
c
e
<br> P
a
n
o
š
í
<br> Ú
j
e
z
d
<br> O
b
e
c
n
í
<br> ú
ř
a
d
<br> P
a
n
o
š
í
<br> Ú
j
e
z
d
<br> 6
<br> 2
7
0
<br> 2
1
<br> P
a
v
l
í
k
o
v
<br> s
t
a
r
o
s
t
k
a
<br> o
b
c
e
<br> Ř
E
Š
E
N
É
<br> Ú
Z
E
M
Í
<br> L
E
G
E
N
D
A
<br> S
T
A
V
<br> N
Á
V
R
H
<br> S
P
E
C
I
F
I
C
K
Á
<br> O
B
L
A
S
T
<br> S
O
B
k
8
<br> N
A
D
R
E
G
I
O
N
Á
L
N
Í
<br> B
I
O
K
O
R
I
D
O
R
<br> R
E
G
I
O
N
Á
L
N
...
Koordinační výkres (1.85 MB)
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> BYDLENÍ HROMADNÉ
<br> SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ
<br> OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ
<br> OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ
<br> OBČANSKÉ VYBAVENÍ - SPORT
<br> VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ
<br> VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH
<br> VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZELENĚ
<br> DOPRAVA SILNIČNÍ
<br> VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
<br> POLE
<br> ZELEŇ - ZAHRADY A SADY
<br> LESNÍ
<br> VODNÍ PLOCHY A TOKY
<br> SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> LEGENDA
<br> OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HŘBITOVY
<br> DOPRAVA SILNIČNÍ - KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU
<br> BH
<br> SV
<br> OV
<br> OK
<br> OH
<br> OS
<br> VZ
<br> PP
<br> PZ
<br> DS1
<br> DS2
<br> TW
<br> AP
<br> ZZ
<br> LE
<br> WT
<br> MN
<br> STAV NÁVRH
<br> Část grafické dokumentace
<br> Pořizovatel
<br> Dokumentace
<br> S
<br> A0+
Formát výkresu
<br> Měřítko výkresu
<br> Obec
<br> Číslo výkresu
<br> Datum
<br> Projektant
Ing.XXXXX XXXXXX
<br> ČKA: XX XXX,IČ:XXXXXXXX
<br> Panoší Újezd
<br> 08/2022
<br> Odůvodnění územního plánu
<br> 1 : 5 000
<br> 1
<br> Označení správního orgánu,který územní plán vydal:
<br> Jméno a příjmení,funkce a podpis oprávněné úřední osoby
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Datum nabytí účinnosti:
<br> Zastupitelstvo obce Panoší Újezd
<br> pořizovatele:
Věra Miksová
<br> Koordinační výkres
Otisk úředního razítka:
<br> starostka obce Panoší Újezd
<br> VENKOVNÍ VEDENÍ EL.ENERGIE 22kV (OP)
<br> TRAFOSTANICE (OP)
<br> VENKOVNÍ VEDENÍ EL.ENERGIE 440kV (OP)
<br> OCHRANNÉ PÁSMO KOMUNIKACÍ
<br> OCHRANNÉ PÁSMO LESA
<br> HRANICE CHKO KŘIVOKLÁTSKO
<br> KABELOVÉ VEDENÍ EL.ENERGIE 22kV (OP)
<br> KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
<br> VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK
<br> NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA
<br> BYDLENÍ VENKOVSKÉBV
<br> SMÍŠENÉ OBYTNÉ JINÉSX
<br> LOUKY A PASTVINYAL
<br> ENERGETIKATE
<br> DOPRAVA LETECKÁDL
<br> BIOCENTRUM LOKÁLNÍ NEFUNKČNÍ
<br> BIOKORIDOR LOKÁLNÍ FUNKČNÍ A ČÁSTEČNĚ FUNKČNÍ
<br> BIOKORIDOR LOKÁLNÍ NEFUNKČNÍ
<br> BIOCENTRUM LOKÁLNÍ FUNKČNÍ A ČÁSTEČNĚ FUNKČNÍ
<br> INTERAKČNÍ PRVEK
<br> PŘ...
Odůvodnění - textová část (2.63 MB)
Panoší Újezd
<br>
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br>
<br> Návrh
(pro společné jednání o návrhu územního plánu <,>
<br> dle § 50 Stavebního zákona č.183/2006 Sb.)
<br>
Pořizovatel:
Obecní úřad
<br> Panoší Újezd 6
270 21 Pavlíkov
<br>
Projektant:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
Autorizovaný architekt pro obor územní plánování
<br> ČKA: 03 858
IČ:73559539
<br> Jetřichovec 11
395 01 Pacov
<br>
Projektant ÚSES:
<br> Ing.XXX XXXXXXXXXXX
Autorizovaný krajinářský architekt
<br> č.autorizace XXXXX
Městské sady 666
<br> 284 01 Kutná Hora
<br>
Schvalující orgán:
Zastupitelstvo obce Panoší Újezd
<br>
Určený zastupitel:
<br> Věra Miksová - starostka
<br>
Datum zpracování:
08/2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Označení správního orgánu,který územní plán vydal:
<br>
Zastupitelstvo obce Panoší Újezd
<br>
Datum nabytí účinnosti:
<br>
<br> Jméno a příjmení,funkce a podpis oprávněné úřední osoby
pořizovatele:
<br> Věra Miksová
starostka obce Panoší Újezd
<br> Otisk úředního razítka:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah:
1.Postup pořízení územního plánu <.>
2.Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje ČR a s
<br> územně plánovací dokumentací vydanou krajem <.>
3.Soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování <,>
<br> zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území <.>
<br> 4.Soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů <.>
<br> 5.Soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů,popřípadě s výsledkem řešení rozporů <.>
<br> 6.Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně
výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí <.>
<br> 7.Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 stavebního zákona <.>
8.Sdělení,jak bylo stanovisko podle...
Hlavní výkres (1.73 MB)
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> BYDLENÍ HROMADNÉ
<br> SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ
<br> OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ
<br> OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ
<br> OBČANSKÉ VYBAVENÍ - SPORT
<br> VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ
<br> VYBRANÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH
<br> VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZELENĚ
<br> DOPRAVA SILNIČNÍ
<br> VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
<br> POLE
<br> ZELEŇ - ZAHRADY A SADY
<br> LESNÍ
<br> VODNÍ PLOCHY A TOKY
<br> SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> LEGENDA
<br> OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HŘBITOVY
<br> DOPRAVA SILNIČNÍ - KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU
<br> BH
<br> SV
<br> OV
<br> OK
<br> OH
<br> OS
<br> VZ
<br> PP
<br> PZ
<br> DS1
<br> DS2
<br> TW
<br> AP
<br> ZZ
<br> LE
<br> WT
<br> MN
<br> STAV NÁVRH
<br> Část grafické dokumentace
<br> Pořizovatel
<br> Dokumentace
<br> S
<br> A0+
Formát výkresu
<br> Měřítko výkresu
<br> Obec
<br> Číslo výkresu
<br> Datum
<br> Projektant
Ing.XXXXX XXXXXX
<br> ČKA: XX XXX,IČ:XXXXXXXX
<br> Panoší Újezd
<br> 08/2022
<br> Územní plán
<br> 1 : 5 000
<br> 2
<br> Označení správního orgánu,který územní plán vydal:
<br> Jméno a příjmení,funkce a podpis oprávněné úřední osoby
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Datum nabytí účinnosti:
<br> Zastupitelstvo obce Panoší Újezd
<br> pořizovatele:
Věra Miksová
<br> Hlavní výkres
Otisk úředního razítka:
<br> starostka obce Panoší Újezd
<br> VENKOVNÍ VEDENÍ EL.ENERGIE 22kV (OP)
<br> TRAFOSTANICE (OP)
<br> VENKOVNÍ VEDENÍ EL.ENERGIE 440kV (OP)
<br> KABELOVÉ VEDENÍ EL.ENERGIE 22kV (OP)
<br> KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
<br> BYDLENÍ VENKOVSKÉBV
<br> SMÍŠENÉ OBYTNÉ JINÉSX
<br> LOUKY A PASTVINYAL
<br> ENERGETIKATE
<br> DOPRAVA LETECKÁDL
<br> BIOCENTRUM LOKÁLNÍ NEFUNKČNÍ
<br> BIOKORIDOR LOKÁLNÍ FUNKČNÍ A ČÁSTEČNĚ FUNKČNÍ
<br> BIOKORIDOR LOKÁLNÍ NEFUNKČNÍ
<br> BIOCENTRUM LOKÁLNÍ FUNKČNÍ A ČÁSTEČNĚ FUNKČNÍ
<br> INTERAKČNÍ PRVEK
<br> PŘÍVODNÍ VODOVODNÍ ŘAD
<br> VODOVOD
<br> KANALIZACE
<br> VODOJEM
<br> BV
<br> PZ
<br> HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH
<br> Panoší Újezd 6
270 21 Pavlíkov
<br> Obecní úřad
...
Základní členění území (867.57 kB)
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
<br> HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> LEGENDA
STAV NÁVRH
<br> Část grafické dokumentace
<br> Pořizovatel
<br> Dokumentace
<br> S
<br> A0+
Formát výkresu
<br> Měřítko výkresu
<br> Obec
<br> Číslo výkresu
<br> Datum
<br> Projektant
Ing.XXXXX XXXXXX
<br> ČKA: XX XXX,IČ:XXXXXXXX
<br> Obecní úřad
<br> Panoší Újezd
<br> 08/2022
<br> Územní plán
<br> 1 : 5 000
<br> 1
<br> Jetřichovec 11,395 01 Pacov
<br> Označení správního orgánu,který územní plán vydal:
<br> Jméno a příjmení,funkce a podpis oprávněné úřední osoby
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Datum nabytí účinnosti:
<br> Zastupitelstvo obce Panoší Újezd
<br> pořizovatele:
Věra Miksová
<br> Základní členění území
Otisk úředního razítka:
<br> starostka obce Panoší Újezd
<br> HRANICE ZASTAVITELNÝCH PLOCH
<br> Panoší Újezd 6
270 21 Pavlíkov
<br> 207.1
<br> 207
<br> 1344
<br> 13
45
<br> 1
2
6
0
/2
<br> 388/25
<br> 1312/15
<br> 1312/14
<br> 353/2
<br> 1253/2
<br> 1257/2
<br> 6
0
6
/2
4
<br> 620/20
<br> 80
<br> 12
<br> 153/1
<br> 29/6
<br> 19/3
<br> 1245/8
<br> 1290/1
<br> 145/1
<br> 620/7
<br> 19/1
<br> 92
<br> 169
<br> 59
<br> 31/2
<br> 144
<br> 64/2
<br> 1247/1
<br> 1245/7
<br> 1245/2
<br> 47/20
<br> 82
<br> 100
<br> 197
<br> 125
<br> 137
<br> 620/19
<br> 165
<br> 89/2
<br> 620/4
<br> 1
2
1
9
/5
<br> 138/1
<br> 47/8
<br> 72
<br> 4
7
/1
8
<br> 38/1
<br> 1244/1
<br> 1261
<br> 29/5
<br> 3/5
<br> 25
<br> 1290/3
<br> 182
<br> 77/1
<br> 85
<br> 47/2
<br> 104
<br> 17
<br> 386/6
<br> 89/1
<br> 26
<br> 44/3
<br> 105
<br> 53/4
<br> 149
<br> 130
<br> 387
<br> 29/14
<br> 38
6/
9
<br> 47/14
<br> 1980
<br> 3
8
8
/1
7
<br> 388/9
<br> 91/1
<br> 132
<br> 4
7
/5
<br> 132
<br> 42
<br> 123/3
<br> 4/1
<br> 167
<br> 388/2
<br> 124
8/4
<br> 59
/2
<br> 1290/2
<br> 96
<br> 48
<br> 1246/2
<br> 3
8
8
/1
2
<br> 6
2
0
/2
1
<br> 183
<br> 3
9
0
/3
<br> 29/7
<br> 43
<br> 221/8
<br> 620/8
<br> 221/16
<br> 93
<br> 1245/9
<br> 36
<br> 1250
<br> 98
<br> 40/1
<br> 20
<br> 119
<br> 6
<br> 83
<br> 94/2
<br> 620/18
<br> 37
<br> 128
<br> 118
<br> 29/9
<...
Výrok - textová část (186.82 kB)
1
<br>
<br> Panoší Újezd
<br>
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN
<br>
Návrh
(pro společné jednání o návrhu územního plánu <,>
<br> dle § 50 Stavebního zákona č.183/2006 Sb.)
<br>
Pořizovatel:
Obecní úřad
<br> Panoší Újezd 6
270 21 Pavlíkov
<br>
Projektant:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
Autorizovaný architekt pro obor územní plánování
<br> ČKA: 03 858
IČ:73559539
<br> Jetřichovec 11
395 01 Pacov
<br>
Projektant ÚSES:
<br> Ing.XXX XXXXXXXXXXX
Autorizovaný krajinářský architekt
<br> č.autorizace XXXXX
Městské sady 666
<br> 284 01 Kutná Hora
<br>
Schvalující orgán:
Zastupitelstvo obce Panoší Újezd
<br>
Určený zastupitel:
<br> Věra Miksová - starostka
<br>
Datum zpracování:
08/2022
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Obsah
<br>
<br> 1.Vymezení zastavěného území <.>
2.Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho
<br> hodnot <.>
3.Urbanistická koncepce,včetně urbanistické kompozice <,>
<br> vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,zastavitelných
ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně <.>
<br> 4.Koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její
umísťování,vymezení ploch a koridorů pro veřejnou
infrastrukturu,včetně stanovení podmínek pro jejich využití
<br> 5.Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití,ploch změn v krajině a stanovení podmínek
pro jejich využití,územní systém ekologické stability <,>
prostupnost krajiny,protierozní opatření,ochrana před
povodněmi,rekreace,dobývání ložisek nerostných surovin apod <.>
<br> 6.Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní
využití),pokud je možné jej stanovit,přípustného využití <,>
nepřípustného využití (včetně stanovení,ve kterých plochách
je vyloučeno umísťování staveb,zařízení a jiných opatření pro
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona),popřípadě
stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a
stanovení podmínek prostorového uspořádání,včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu (například výš...
Veřejná vyhláška - Návrh územního plánu Panoší Újezd (117.01 kB)
OBECNÍ ÚŘAD PANOŠÍ ÚJEZD
Panoší Újezd 6,270 21 Pavlíkov,okr.Rakovník,kraj Středočeský,IČ: 00244201
<br> Tel.: 313533768,724185269,obec@panosi-ujezd.cz,www.panosi-ujezd.cz,IDDS: g4kajja
<br>
Panoší Újezd 2.11.2022
Vyřizuje: ing.Topinka,602371339,petr.topinka@centrum.cz
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
kterou se doručuje návrh územního plánu
<br> Panoší Újezd
<br>
Obecní úřad Panoší Újezd příslušný podle § 6 odst.(2) zákona č.183/2006 Sb.o
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
pořizovatel územního plánu Panoší Újezd <,>
<br>
<br> doručuje
<br>
v souladu s § 50 odst.(3),§ 20 stavebního zákona a v souladu s § 25 zákona č.500/2004 Sb.o
správním řízení ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> návrh územního plánu Panoší Újezd <.>
<br>
<br>
<br>
Do 30-ti dnů ode dne doručení může každý
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky <.>
<br>
<br>
<br> Návrh územního plánu,který se přímo dotýká zájmů všech vlastníků nemovitostí ve
správním území obce Panoší Újezd je zveřejněn od 2.11.2022 na Obecním úřadě Panoší Újezd a
na elektronické adrese www.panosi-ujezd.cz <.>
<br>
<br> UPOZORNĚNÍ:
<br> K později uplatněným připomínkám se dle § 50 odst.(3) stavebního zákona,nepřihlíží <.>
<br>
Připomínky lze zasílat na adresu:
<br> Obecní úřad Panoší Újezd 6,270 21 Pavlíkov,IDDS: g4kajja
<br>
<br> ….<.> …………………………….<.>
Věra Miksová,starostka obce
<br> na úřední desce vyvěšeno dne: 2.11.2022
vyhláška doručena dne: 18.11.2022
z úřední desky sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/5740697

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz