« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - VV - návrh OOP - Lísky - změna dopravního značení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_nOOP_Lísky_zmena_dopr_znaceni_situace.pdf (PDF 165.95 kB)
L
ís
k
y
<br>
1
<br> 3
<br>
5
<br>
7
<br>
9
<br>
11
<br> 13
<br>
15
<br>
1
<br>
2
<br>
asf <.>
<br> asf <.>
d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> dl <.>
d
l <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> d
l <.>
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> L
ís
k
y
<br>
V
a
v
øi
n
e
c
k
á
<br>
SL
<br> B
29
<br> V 12c
INSTALOVAT
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT
<br> ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.4
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0452-2022
LÍSKY - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace a.s <.>
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> E.ŠVARNÝ
<br> SRPEN - 2022
<br> ING.J.NEŠPORE.ŠVARNÝ
<br> - 0297166_2022_MMB - OD _ ul.Lísky_instalace V12c - 01.4
<br> - DZ musí být realizováno dle TP 65 a TP 133
<br> zajištění jediného přístupu vozů IZS a vozů svozu odpadu
- Důvod realitace DZ je zajištení průjezdu ke garážím a
<br> dopravního značení V12a na ulici Lísky
byla vypracována výkresová dokumentace na instalaci
Pozn.: - Na základě požadavku MMD - OD a po podnětu MČ Brno-Komín
<br> UL.LÍSKY - MK S
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> 7,9
<br> 8,1
<br> 7 <,>
1
<br> 7
<,> 4
<br> 1
<,> 8
VV_nOOP_Lísky_zmena_dopr_znaceni.pdf (PDF 222.69 kB)
Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0297166/2022/9 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0508171/2022/HL TEL./E-MAIL: 542 174 762 / hlavaiova.blanka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy <,>
<br> ulice Lísky,Brno – výzva k podávání připomínek a námitek dotčených osob
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna (MMB) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> obdržel dne 13.07.2022 s doplněním 10.08.2022 podání ve věci návrhu místní úpravy provozu na
<br> pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ulice Lísky Brno formou výkresu číslo 01.4,název
<br> výkresu: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,název akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ LÍSKY - MK“,datum:
<br> „SRPEN 2022“,formát: „A4“,měřítko: „1:500,č.zakázky: „0452-2022“,zpracovaný společností
<br> Brněnské komunikace a.s <.>,Středisko dopravního inženýrství,IČ: 60733098,se sídlem Renneská třída
<br> 787/1a,639 00 Brno <.>
<br> MMB zaslal dne 05.09.2022 pod č.j.: MMB/0446815/2022/HL,spis.zn.: 5400/OD/MMB/0297166/2022/8
<br> dotčenému orgánu podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu – POLICII ČESKÉ
<br> REBUBLIKY,MĚSTSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE BRNO,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště
<br> dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno,návrh místní úpravy provozu na pozemní
<br> komunikaci - místní komunik...

Načteno

edesky.cz/d/5739092

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz