« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - veřejná vyhláška - novostavba RD p.Košťál

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - novostavba RD p.Košťál
MĚSTSKÝ ÚŘAD KAŠPERSKÉ HORY
<br> stavební úřad Náměstí 1,341 92 Kašperské Hory
<br> SPISOVÁ ZN.: /01855/2022/ V Kašperských Horách dne: 26.10.2022 Číslo jednací: 02733/2022/SU,<,> _,: Člslo dop_ VYŘIZUJE: Bc.XXX XXXX OBECNĚ ÚŘAD SRN' TEL.: XXX XXX XXX FAX: 376 582 582 Zpracov.E—MAIL: stavurad©kasphory.cz Došlo: 3 1' 10.2022 /
<br> v,<,> v Č.j.:,Příloha: Ukl.zn <.>
<br> VEREJ N A VYHLASKA,N;,: ; ; OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Na Kole č.p.1941,263 01 Dobříš (dále jen "žadatel") podal dne 19.7.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> "NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU obec Srní,okres Klatovy"
<br> na pozemku st.p.407,parc.č.2137/44,2137/47 v katastrálním území Srní I.Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> — Novostavbu dvoupodlažního rodinného domu obsahující přízemí a podkroví s částečným podsklepením.Dům bude postaven na místě bývalého obytného objektu č.p.43,který bude celý zbourán,bude ponechán pouze původní sklep pod střední částí objektu.Zásobení rodinného domu pitnou vodou bude ze stávající studny,elektrickou energií ze stávajícího elektroměrového rozvaděče z veřejné distribuční sítě NN.Odvedení splaškových vod XXXX do nové ČOV řešené v samostatném povolovacím vodoprávním řízení.Dešťové vody budou zachyceny v podzemní nádrži,přepad bude sveden do vsaku.Vytápění bude tepelným čerpadlem systém vzduch/voda včetně ohřevu TV,doplňkově bude vytápění kamny a krbovými kamny na dřevo <.>
<br> Městský úřad Kašperské Hory,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle % 13 odst.1 písm.(1) zákona č.183/2006 Sb <.>,O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a jako místně příslušný stavební úřad podle 5 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),oznamuje zahájení s...

Načteno

edesky.cz/d/5736861

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz