« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Zápis z veřejného zasedání č.7 ze dne 26.10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

221026 -priloha c.4 navrh novych stanov DSO B-R_K_2022-10.pdf [0,20 MB]
Stanovy
<br> Dobrovolného svazku obcí Brada-Rybníček a Kbelnice
<br>
<br> I.Základní ustanovení
<br> Dobrovolný svazek obcí Brada-Rybníček a Kbelnice je založen ve smyslu § 49 a
<br> násl.zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů a to na dobu
<br> neurčitou <.>
<br>
<br> II.Identifikace svazku
<br>
<br> 1.Název svazku: Brada-Rybníček a Kbelnice
<br> 2.Názvy a sídla členů svazku:
<br> Obec Brada –Rybníček IČO 00578231 Rybníček 30,50601 Jičín 1
<br> obec Kbelnice IČO 00578380 Kbelnice 1,50601 Jičín 1
<br> 2.Sídlo svazku: Brada-Rybníček,Rybníček 30,50601 Jičín 1
<br> 3.Svazek je samostatnou právnickou osobou odpovídající svým majetkem za
<br> své jednání a své dluhy <.>
<br> 4.Svazek neodpovídá za dluhy svých členů ani jiných subjektů
<br> 5.Svazek je zapsán v souladu s ust.§49 odst.3 zákona o obcích do rejstříku
<br> svazku obcí,který je veden Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a je
<br> založen na dobu neurčitou <.>
<br> III.Předmět činnosti
<br> Předmětem činnosti dobrovolného svazku obcí Brada-Rybníček a Kbelnice je
<br> získání dotace na výstavbu kanalizace v obou obcích,realizace projektu výstavby
<br> této kanalizace a její společné provozování <.>
<br>
<br> IV.Územní působnost svazku
<br> Svazek má svoji působnost na katastrálním území obou obcí svazku
<br>
<br> V.Členství ve svazku
<br> 1.Členství ve svazku je dobrovolné a vzniká podpisem smlouvy o vytvoření
<br> dobrovolného svazku obou obcí a stanov po předcházejícím schválení v
<br> zastupitelstvech obou obcí <.>
<br> 2.Členství ve svazku vzniká pro obce či města,která nejsou zakládajícími členy <,>
<br> přistoupením ke svazku při splnění následujících podmínek:
<br> a) přistoupení ke svazku schválí příslušné zastupitelstvo obce či města <,>
<br> b) přistoupení schválí výbor svazku po předchozím projednání
<br> v zastupitelstvech všech členských obcí či měst <,>
<br> c) starosta přistupující obce či města podepíše dodatek smlouvy o vytvoření
<br> dobrovolného svazku obcí a stanovy s...
221026 -priloha c.3 prezencni listina - verejnost c. 7.pdf [0,44 MB]
Prezenční listina — Veřejná schůze č.7 konaná dne 26.10 2022 od 19:00 hodin na obecním úřadě č.p.1
<br> Jméno Podpis /
<br> //_,_„
<br> %ů/lÝl/NUQ %;Wfč,WV
<br> /
221026 -priloha c.2 prezencni listina - zastupitelstvo c.7.pdf [0,44 MB]
Prezenční listina — Veřejná schůze č.7 konaná dne 26.10.2022 od 19:00 hodin na obecním úřadě č.p.1
<br> Bc.XXXXX XXXXXX — starosta.<.>.<.> &
<br> Ing.XXX XXXXX — místostarosta.<.>.<.>.<.> tř/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Mgr.Lenka Sofle Smolíková — zastupitelka.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.XXXX XXXXX — zastupitel
<br> Roman Jenček— zastupitel
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXXX — zastupitelka
<br> Ing.Zdeňka Jenčková — zastupitelka
221026 -priloha c.1 Informace o programu VZ c. 7.pdf [0,36 MB]
Obecní úřad KBELNICE
<br> Veřejné zasedání č.7 obce Kbelnice konané dne 26.10.2022 Místo konání: Obec Kbelnice,Kbelnice 1 Doba konání: středa 26.října 2022 od 19:00 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1.Příspěvek DSO Brada—Rybníček a Kbelnice
<br> 2.Závěr 515395ngle VKbeInici dne 19.10.2022 " OJ JIČÍN
<br> XXX XXXXX
<br> '!
<br> Místostarosta obce
<br> Vyvěšeno 19.10.2022
<br> Sejmuto
221026 - zapis z VZ c.7.pdf [2,08 MB]
Zápis z veřejného zasedání č.7 Zastupitelstva obce Kbelnice,konaného dne 26.října 2022 od 19:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Kbelnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 starostou obce Filipem Smolíkem (dále též jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s š 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).Informace podle 5 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kbelnice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 19 <.>
<br> října do 26.října 2022.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> ***
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Dagmar Michalčíkovou a XXXX Bláhu azapisovatelem paní Mgr.Lenku Sofií Smolíkovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani námitky.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kbelnice určuje ověřovateli zápisu paní Dagmar Michalčíkovou a XXXX Bláhu a zapisovatelem paní Mgr.Lenku Soňi Smolíkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 0.Usnesení č.221026101 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu:
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Předsedající navrhl do programu zařadit bod “ RC 4 “ a „ změna stanov DSO BRaK“.Další návrhy na doplnění či změnu programu zasedání nebyly vzneseny <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu v tomto znění <.>

Načteno

edesky.cz/d/5735946

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz