« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Jednací řád

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jednací řád
Jednací řád zastupitelstva obce Klokočná
<br> 1/10
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> JEDNACÍ ŘÁD
<br>
zastupitelstva obce Klokočná
<br> Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává podle § 96 zák.č.128/2000
<br> Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků tento „Jednací řád
<br> Zastupitelstva obce Klokočná“ (dále jen „Jednací řád“) <.>
<br> Článek 1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Jednací řád stanovuje podrobnosti o jednání zastupitelstva - upravuje přípravu,svolávání <,>
průběh jednání,usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení,vyhotovení zápisu,způsob jeho
<br> uložení,zveřejňování zápisu a usnesení,jakož i další otázky <.>
<br> (2) O otázkách upravených tímto Jednacím řádem,popř.o dalších zásadách svého jednání <,>
rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona o obcích hlasováním <.>
<br> (3) Zastupitelstvo jako kolegiální orgán rozhoduje vždy usnesením <.>
<br> (4) Jednací řád není právním předpisem – je vnitřním předpisem zastupitelstva <.>
<br> Článek 2
<br> Pravomoci zastupitelstva
<br> (1) Zastupitelstvo vykonává svou působnost a plní své funkce na základě zákona č.128/2000
Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> (2) Zastupitelstvo si v souladu s ustanovením § 84 odst.4 zákona o obcích může vyhradit další
pravomoci v samostatné působnosti <.>
<br> (3) Právní úkony,které vyžadují schválení zastupitelstvem,jsou bez tohoto schválení od
počátku neplatné <.>
<br>
<br>
<br> Jednací řád zastupitelstva obce Klokočná
<br> 2/10
<br> Článek 3
<br> Svolávání zasedání zastupitelstva
<br> (1) Zastupitelstvo se schází podle potřeby,nejméně však jedenkrát za tři měsíce <.>
<br> (2) Pro konání zasedání zastupitelstva je stanoven roční „Plán zasedání“ viz čl.19 <.>
<br> (3) V Plánu zasedání jsou stanoveny termíny (data) zasedání zastupitelstva,současně ale i
termíny pracovních porad členů zastupitelstva a termíny zasedání jednotlivých výborů a
<br> komisí <.>
<br> (4) Plán zasedání bude stále vyvěšen na úře...

Načteno

edesky.cz/d/5735083

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz