« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Zápis č. 8/2022 z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 19. 10. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 8/2022 z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 19. 10. 2022
Zápis č.8/2022 – Veřejné ustavující zasedání zastupitelstva 19.10.2022
<br>
Stránka 1 z 11
<br> Zápis č.8/2022
<br> z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
<br> konaného dne 19.10.2022 v 1900 hod.v sále Hostince Na Klokočné
<br>
Přítomni: Ing.XXXXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXXXXX,XXX XXXX,Ing.XXXXX XXXXX,MgA.Petr
<br> Koubek,XXX XXXXX,XXX XXXXX,XXXXXX XXXXXX
<br> Omluveni:
<br> Neomluveni:
<br> Celkový počet přítomných zastupitelů: 7
<br> Celkový počet nepřítomných zastupitelů: 0
<br> 1) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájil dosavadní starosta obce Miloslav
<br> Rovný (dále „předsedající“),přivítal všechny přítomné a konstatoval,že ustavující
<br> zasedání bylo řádně svoláno.Informace podle § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> byla na úřední desce Obecního úřadu Klokočná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
<br> nejméně 7 dní,a to od 11.10.2022 do 19.10.2022.Předsedající dále konstatoval,že dle
<br> prezenční listiny je přítomno 7 členů nového zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech
<br> členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Dále předsedající zdůraznil,že tak jak také bylo avizováno,je z důvodu zdokumentování
<br> průběhu jednání pro potřeby vyhotovení zápisu pořizován zvukový záznam.To je plně
<br> v souladu jak s Jednacím řádem zastupitelstva,tak i zásad GDPR <.>
<br> Předsedající ověřil,že každý z nově zvolených zastupitelů má „Osvědčení o zvolení
<br> členem zastupitelstva“ <.>
<br> 2) Složení slibu členy zastupitelstva
<br> Předsedající přečetl slib;
<br> „Slibuji věrnost České republice.Slibuji na svou čest a svědomí,že svoji funkci budu
<br> vykonávat svědomitě,v zájmu obce Klokočná a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
<br> České republiky“
<br> Následně předsedající postupně jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
<br> slibu a podpisu listiny prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce <.>
<br> 3) Určení ověřova...

Načteno

edesky.cz/d/5735081

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz