« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tlustice a Usnesení č.4/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

USNESENÍ č.4-2022
USNESENÍ č.412022 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tlustice,konaného dne 19.Ííjna2022 Zastupitelstvo obce Tlustice v souladu s ustanovením zák č.12812000 Sb <.>,o obcích,ve znéní pozdějších předpisů se usneslo a přijalo toto usnesení I.Zvo|i|o 1.Starostu obce Tlustice : XXXXX Hasmana,narozeného XX.XX.XXXX,bytem Tlustice čp.210 2.Místostarostu obce Tlustice : Jiřího Červenkuo narozeného 16.1.1g76rbytem Tlustice čp.286 obce Tlustice Kateřinu Burešovou,narozenou 7.7.1990,bytem Tlustice 247 Ing.Jana Chaloupeckého,nerozeného 1.3.|g78 <.>,bytem Ttustice 298 Zd,eňka Tobišku,narozeného 9.1.1969,bytem Tlustice čp.122 II.stanovilo DIoultodobě uvolněného člena zustupitelstva obce: starostu obce,Marka Hasmana,ktery mŮŽe jednat a podepisovat za Obec Tlustici,ve volebním období 2022 - 2026.oB § C qh,^^rL \L^,r,r,^^,J XXXXX XXXXXX starosta obce XXXX XXXXXXXX (/Stt C
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tlustice
obec Tlustice Zastupitelstvo obce Tlustice Zápís z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tlusticeo konaného dne 19.října 2022,od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu.ad 1) Přivítání a zahájení zasedání zastupitelstva Zasedémí Zastupitelstva obce Tlustice (ďále téžjako,<,> zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:00 hodin dosavadní starostkou obce,Mgr.Helenou Kaššovou,(dále jako,<,> předsedající").Předsedající schůze konstatovala,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se v souladu s § 91 odst.1 zákonaě.12812000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),vplatném znéní,konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podaní návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7.l0.2022 v 16:00 hod,<,> žáďný návrh nebyl podán).Informace podle § 93 odst.I zékona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Tlustice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 11.10.2022 do 19.10.2022.Současně byla zveřejněna na,<,> elektronické úřední desce".Předsedající schůze dáIe z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatovala,že pŤítomno je 14 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 15 ělenů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích),hranice pro přijetí usnesení je 8 hlasů.<.> Omluvila se paní Štepanta Ebrová,která je na dlouhodobé studijní stáživ zahraničí.Slib složí na nejbližšímzaseďání ZO,kteréje plánováno na čtvrtek,15.12.2022.ad 2) Složení slibu zvolených zastupitelů obce Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákonao obcích vyzvalapřítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva,že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s ýhradou má za následek zánlk mandátu (§ 55 zákona ě.49112001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někte4ich zákonů,v platnóm znění).SloŽení slibu proběhlo tak,že nejmladší přítomný člen zastupitelstva,XXX XXXXX XXXXX,přeěetl slib stanovený v § XX odst.X zákona...

Načteno

edesky.cz/d/5733798

Meta

Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz