« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Záměr pronajmout pozemek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronajmout
ozl\Ávtnní
<br> Obec Tlustice oznamuje
<br> ve smyslu ustanovení § 39 odst.l zák.č.128l2000 Sb.zákonu o obcích (obecní zŤizenÍ),ve
znění pozděj ších předpisů
<br> zámér pronajmout
<br> pozemek,kteý je vlastnictvím obce Tlustice předem známému aniže uvedenému zájemci
<br> Město Hořovice,IČ: 00233242,se sídlem: Palackého nám.2,268 01 Hořovice
<br> Předmětem pronájmu mábýt část pozemku,parcelní ě.39517 o ýměře 5100 m2 ( 30 x 170 m)
ostatní plochy - ostatní dopravní plochy v k.ú.Tlustice,kteý je ve vlastnictví obce Tlustice a
je zapsán na LV 10001 pro obec Tlustici ( dále jen,<,> Pozemek") <.>
Pronajatý předmětný pozemek bude sloužit jako cvičná plocha pro ýcvik a zkoušky žadate|t
o řidičská oprávnění na motocykly <.>
Náj em se sj ednává ode dne |.I2.2022 na dobu určitou do 3 0.1 I.2024 <.>
Nájemné se sjednává dohodou smluvních stran v částce 6.000,- Kč ročně <.>
<br> Tento zátmér byl schválen Radou obce Tlustice č.1 dne26.I0.2022
<br> Doba zveřejnění je 15 dnů <.>
<br> příloha: situace
<br> V Tlustici dne 26.10.2022 oBEcNí ÚŘno
TLUsTlcE
268 01 Hořovice
<br> okr,Berottn
První den zveřejnění je 26.10.2022
<br> Poslední den zveřejnění je 10]I.<.> 2022
<br> ryh""rL {Xrrx,r".ú
<br> XXXXX XXXXXX
starosta obce
<br> Jiří
<br> ž UsX
<br> BE c
místostarosta

Načteno

edesky.cz/d/5733797


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz