« Najít podobné dokumenty

Obec Třebešice (Benešov) - Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třebešice dne 18. 10. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebešice (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třebešice dne 18. 10. 2022
Obec Třebešice
<br> Zastupitelstvo obce Třebešice ___ Třebešice 39,257 26 Divišov
<br> ZÁPIS A USNESENÍ Z USTAVUIÍCÍHO
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE,KONANÉl-IO DNE 18.ŘÍlNA 2022 V TŘEBEŠICÍCH'
<br> ZAHÁIENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Třebešice (dále též jako „zastupitelstvo'j zahájila v 19:30 hod.dosavadní starostka obce XXXX XXXXXXXXX (dále jako „předsedající“) <.>
<br> Před zahájením Zasedání bylo ověřeno předání [při prezenci) osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle 5 53 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,V platném znění.Předsedající konstatovala,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se v souladu S 5 91 odst.1 Zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůtyr pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7.10.2022,žádný návrh nebyl podán).Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třebešice byla podle 5 93 odst.1 zákona o obcích na úřední desce i elektronické úřední desce Obecního úřadu Třebešice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 10.10.2022 do 13.10.2022 <.>
<br> Předsedající dále konstatovala,že je přítomno všech 7 členů zastupitelstva (příloha č.1 — prezenční listina) a zastupitelstvo je usnášeníschopné [š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> SLOŽENÍ SLIBU ČLENY ZASTUPITELSTVA '
<br> Předsedající V souladu s š 69 odst.2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva,že odmítnutí složit Slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (& 55 Zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění) <.>
<br> Složení slibu proběhlo tak,že předsedající přečetla slib stanovený v š 69 odst.2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice.Slibuji na svou čest a svědomí....
Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třebešice dne 18. 10. 2022
O b e c T ř e b e š i c e
<br> Z a s t u p i t e l s t v o o b c e T ř e b e š i c e
Tř ebeš ice 39,257 26 Diviš ov
<br>
<br> ZÁ PIS Z USTÁVUJI CI HO ZÁSEDÁ NI ZÁSTUPITELSTVÁ OBCE TŘ EBES ICE,KONÁNE HO DNE 18.10.2022 [1]
<br>
<br>
<br> ZÁPIS A USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE <,>
<br> KONANÉHO DNE 18.ŘÍJNA 2022 V TŘEBEŠICÍCH
<br> ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
<br> Zašedání Zaštupitelštva obce Třebešice (dále též jako „zaštupitelštvo“) zahájila v 19:30 hod.došavadní
<br> štařoštka obce Hana Mořavcová (dále jako „předšedající“) <.>
<br> Před zahájením zašedání bylo ověřeno předání (při přezenci) ošvědčení o zvolení členem zaštupitelštva obce
<br> podle § 53 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zaštupitelštev obcí a o změně někteřých zákonů,v platném
<br> znění.Předšedající konštatovala,že zašedání bylo řádně švoláno tak,aby še v šouladu š § 91 odšt.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty přo
<br> podání návřhů šoudu na neplatnošt voleb nebo hlašování (lhůta uplynula dne 7.10.2022,žádný návřh nebyl
<br> podán).Infořmace o konání uštavujícího zašedání Zaštupitelštva obce Třebešice byla podle § 93 odšt.1
<br> zákona o obcích na úřední dešce i elektřonické úřední dešce Obecního úřadu Třebešice zveřejněna v šouladu
<br> še zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 10.10.2022 do 18.10.2022 <.>
<br> Př edšedají cí da le konštatovala,z e je př í tomno vš ech 7 c lenu zaštupitelštva (př í loha c.1 – přezenc ní liština) a
<br> zaštupitelštvo je ušna š ení šchopne (§ 92 odšt.3 za kona o obcí ch) <.>
<br> SLOŽENÍ SLIBU ČLENY ZASTUPITELSTVA
<br> Předšedající v šouladu š § 69 odšt.2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zaštupitelštva ke šložení šlibu <.>
<br> Před šložením šlibu předšedající upozořnila přítomné členy zaštupitelštva,že odmítnutí šložit šlib nebo
<br> šložení šlibu š výhřadou má za nášledek zánik mandátu (§ 55 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do
<br> za...

Načteno

edesky.cz/d/5727400

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebešice (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz